هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سنالاکس (Senalax)

تعداد بازدید : 2687

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود.

 مكانيــسم اثــر:

 ســنوزيدهــاي B و A تــــوسط بــاكتريهاي روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبـديل بـه مــشتقات فعــال Rhein–anthrone ميگردنــد. ايــن تركيبات موجب تحريك وافـزايش حركـات پريـستالتيك روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليت ها شـده و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را از طريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش ميدهنـد . اثـرات فـوق احتمـــالاً ناشـــي از افـــزايش بيوســـنتز و آزادســـازي پروستاگلاندينها است.

 اجزاء فرآورده :

اين فرآورده از عـصاره خـشك بـرگ سـنا (Cassia angustifolia) (معـادل 9 ميلـيگـرم ســــــــنوزيد A, B)و دانــــــــه گــــــــشنيز (Coriandrom sativum) تهيه شده است.

 مواد موثره :

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيد ها (سنوزيد B, A)و روغنهاي فرار نظير كورياندرول.

 موارد منع مصرف :

اين فرآورده مانند ساير ملـين هـا در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، درد هاي شكمي ناشناخته، خـونريزي ركتـوم بـا علـت نامـشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1-استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجـاد وابستگي مينمايد.

2-بــه علــت احتمــال ترشــح مــشتقات آنتراكينــون درشيرمادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نميگردد.

3-دفع كليوي تركيبات آنتراكين وني موجب تغييـر رنـگ ادرار (زردقهوهاي مايل به قرمز ) همراه با افـزايش pH آن ميگردد.

4-مصرف اين فرآورده در دوران بارداري، تنهـا هنگـامي توصيه ميگردد كـه رژيـم غـذايي مناسـب و ملـين هـا ي فيبري موثر واقع نشده اند.

5- ملينها در خردسالان (تا سن 6 سال ) بجز بـا دسـتور پزشك نبايد مصرف شوند.

6-داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يـك هفتـه (مگـر بـا دستور پزشك ) يا در موارد غير ضروري (مانند عدم اجابت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود.

7- از مصرف دارو هاي ملين تا دو سـاعت بعـد از مـصرف ساير داروها خودداري شود.

 عوارض جانبي:

1-مصرف سنا ايجاد درد و كر امپهاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده بدليل داشتن دانه گـشنيز احتمـالاً ايـن عارضه را ايجاد نمينمايد.

2-مصرف طولاني مدت و دوز هاي بـالاي ايـن فـرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و ازدست دادن آب و الكتروليتها (بويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري ميگردد.

3-مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4-در افــرادي كــه بــه مــدت طــولاني از ملــين هــاي آنتراكينوني استفاده نمودهانـد ، پيگمانتاسـيون ملانوتيـك مخـاط روده (Melanosis coli) مـشاهده شـده اسـت . البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

تداخلهاي دارويي :

1- اين دارو به دليـل تغييـر رنـگ و افـزايش pH ادرار ممكن است با آزمايش هاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر)تداخل نمايد.

2-فرآوردههاي حـاوي سـنا بـا دارو هـا ي پـايين آورنـده پتاســــيم خــــون ماننــــد مــــدر هــــاي تيازيــــدي، آدرنوكورتيكوستروئيدها، ريشه شيرين بيان، گليكوزيد هاي قلبي و دارو هاي آنتيآريتمي تداخل اثر داشـته و احتمـالاً ايجاد اختلالات قلبي و عصبي - عضلاني مينمايد.

3-سنا مانع جذب استروژن شده و سـطح سـرمي آن را پايين ميآورد.

4- ايندومتاســين و نيفيــديپين اثــرات درمــاني ســنا را كاهش ميدهند.

 نكات قابل توصيه :

1-  باتوجـه بـه اينكـه اثـرات سـنا 8-10 سـاعت پـس از مصرف آن ظاهر ميگردد. بهتراست اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2-مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمـك بـه نرم شدن مدفوع و جلـوگيري از كـاهش آب بـدن بيمـار ضروري است . اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: 1-2 قـرص و در كودكان 6-12 سال يك قرص هنگام خواب مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد