هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سنالين(Senaline)

گیاهی

تعداد بازدید :2827

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

سنوزيد هاي B و A ت ـــوسط بـــاكتري روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبديل به مشتقات فعـال e ميگردنــد. ايــن تركيبــات موجــب تحريك وافزايش حركـات پريـستالتيك روده و در نتيجـه كاهش جذب آب و الكتروليت ها شده و همچنـين ترشـح مايعات در روده بزرگ را از طريـق تحريـك ترشـح فعـال كلرايد و مخاط افزايش ميدهند . اثرات فوق احتمالاً ناشـي از افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروسـتاگلاندين هـا اسـت . روغنهاي فرار موجود در زيره سبز به علت داشتن اثـرات آنتياسپاسموديك مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشـي از مصرف سنا ميگردد.

 اجزاء فرآورده :

اين فرآورده از مخلوط گيـا هـا ن زيـر تشكيل شده است:

برگ سنا 50%

دانه زيره سبز 25%

گل سرخ 25%

مواد موثره :

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيد ها (سنوزيد B, A)و روغنهاي فرار نظير كومينالدييد. موارد منع مصرف : اين فرآورده مانند ساير ملـين هـا در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، درد هاي شكمي ناشناخته، خـونريزي ركتـوم بـا علـت نامـشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجاد وابستگي مينمايد.

2-بــه علــت احتمــال ترشــح مــشتقا ت آنتراكينــون درشيرمادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نميگردد.

3-دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنـگ ادرار (زردقهوهاي مايل به قرمز ) همراه با افـزايش pH آن ميگردد.

4-مصرف اين فرآورده در دوران بارداري، تنها هنگـامي توصيه ميگردد كـه رژيـم غـذايي مناسـب و ملـين هـا ي فيبري موثر واقع نشده اند.

5-ملينها در خردسالان (تا سن 6 سال ) بجز با دسـتور پزشك نبايد مصرف شوند.

6-داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يك هفتـه (مگـر بـا دستور پزشك ) يا در موارد غير ضروري (مانند عدم اجابت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود.

7-از مصرف داروهاي ملين تا دو ساعت بعـد از مـصرف ساير داروها خودداري شود.

 عوارض جانبي :

1-مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايـد ولي اين فرآورده بدليل داشـتن زيـره سـبز احتمـالاً ايـن عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2-مصرف طولاني مدت و دوز هـا ي بـالاي ايـن فـرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و ازدست دادن آب و الكتروليتها (بويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري ميگردد.

3-مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4-در افــرادي كــه بــه مــدت طــولاني از ملــين هــاي آنتراكينوني استفاده نمودهانـد ، پيگمانتاسـيون ملانوتيـك مخـاط روده (Melanosis coli) مـشاهده شـده اسـت . البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

 تداخلهاي دارويي:

1-                      اين دارو بـه دليـل تغييـر رنـگ و افـزايش pH ادرار ممكن است با آزمايش هاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر)تداخل نمايد.

2-                      فرآوردههـا ي حـاوي سـنا بـا دارو هـا ي پـايين آورنـده پتاســــيم خــــون ماننــــد مــــدر هــــاي تيازيــــدي، آدرنوكورتيكوستروئيدها، ريشه شيرين بيان، گليكوزيد هاي قلبي و دارو هاي آنتيآريتمي تداخل اثر داشـته و احتمـالاً ايجاد اختلالات قلبي و عصبي – عضلاني مينمايد.

3-سنا مانع جذب استروژن شـده و سـطح سـرمي آن را پايين ميآورد.

4- ايندومتاسين و نيفيديپين اثرات درماني سنا را كاهش ميدهند.

نكات قابل توصيه :

1-باتوجـه بـه اينكـه اثـرات سـنا 8-10 سـاعت پـس از مصرف آن ظاهر ميگردد. بهتراست اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب د ر روز براي كمـك بـه نرم شدن مدفوع و جلـوگيري از كـاهش آب بـدن بيمـار ضروري است . اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

 مقـدار مـصرف:

 يـك قاشـق غـذاخوري از مخلـوط سنالين را در يك ليوان آب جوش ريختـه و پـس از نـيم ساعت آن را صاف نموده ومصرف شود . براي اجابت مـزاج و تخليه سريع روده ها تـا دوبرابـر مقـدار فـوق را ميتـوان مصرف نمود.

 اشكال دارويي :

Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد