هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سديم تيوسولفات (Sodium thiosulfate)

شلات‌کننده‌ها

تعداد بازدید :823

موارد مصرف :

اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در درمان مسمو ميت با سـيانيد، همـراه بـا نيتريـت سـديم و براي جلوگيري از سميت كليـوي ناشـي از سـيس پلاتـين استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو معمولاً همراه سديم نيتريـت در مسموميت با سيانيد مصرف ميشود. بدين ترتيب كه يون سيانيد تبديل شده به سيانومتهموگلوبين را به تيوسـانات تبديل مـي كنـد . همچنـين احتمـالاً بـا ايجـاد كمـپلكس غيرسمي با سيس پلاتـين (سـيس پلاتـين تيوسـولفات ) از رسيدن مقادير زياد سيس پلاتين به كليه ها جلـوگيري بـه عمل ميآورد.

فارماكوكينتيك:

پس از تزريق به سـرعت در بافـت هـا توزيع ميگردد. نيمه عمر آن 20-15 دقيقـه اسـت ، ولـي وقتي بـه تيوسـيانات تبـديل گـردد، بـه حـدود 7-3 روز افزايش مييابد. دارو از راه كليه ها دفع ميشود.

هشدارها:

اين دارو بـه دليـل حـضور يـون سـديم، در سيروز كبدي، نارسايي احتقاني قلـب، توكـسمي ناشـي از بارداري و نارسايي كليوي و فشار خـون با يـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

عوارض جـانبي:

غيـر از اخـتلالات اسـمزي ناشـي از مصرف تيوسولفات سديم، اين دارو نسبتاً غيرسمي است.

نكــات قابــل توصــيه:

درصـورت بـروز تحريـك يـا حساسيت، مصرف آن بايد قطع گردد.

مقدار مصرف :

در مسموميت با سيانور، پس از تجويز نيتريت سديم، مقدار 5/12 گرم به صورت وريدي تزريـق ميشود. درصورت لزوم مي توان درمان را با مصرف مقدار 25/6 گرم تكرار كـرد . بـراي جلـوگيري از بـروز سـميت كليوي حاصل از سـيس پلاتـين ، مقدارمـصرف مشخـصي 4 را 2 بيان نشده است ، ولي بعضي از پزشكان مقدار m/g قبل از مصرف سيسپلاتين توصيه ميكنند.

اشكال دارويي :

ml 50/g 5.12: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد