هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تاموكسی فن - TAMOXIFEN

تعداد بازدید : 2039

رده بارداری : D

موارد مصرف :

تاموكـسي فـن بـراي درمـان سـرطان پستان و نازايي وابسته به اوليگومنـوره يـا آمنـوره ثانويـه مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

تاموكــسي فــن آنتــي اســتروژن غيراستروئيدي ميباشد كه اثرات ضـعيف اسـتروژني نيـز دارد. تاموكسيفن گيرنده هاي استراديول را مهار مي كنـد . القاء تخمك گذاري با اشغال گيرنده هاي استروژن و حذف اثر مهاري هورمون و در نتيجـه تحريـك ترشـح هورمـون آزادكننده گنادوتروپين از هيپوتالاموس انجام ميگيرد.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم تاموكسي فن كبدي است و داراي چرخه رودهاي – كبـدي مـي باشـد . حـذف دارو دو مرحلهاي بوده كه مرحله اول 4-7 سـاعت پـس ازتجـويز ومرحله دوم 7-14 روز طول مي كشد. اثر درماني مطلـوب 4-10 هفته پس از شروع درمان حاصل مـي شـود . اثـرات آنتاگونيستي دارو ممكن است چندهفته پس از يك نوبت مصرف ادامه داشته باشد . دارو اغلب به صورت متابوليت از طريق صفرا و مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

1- با مصرف اين دارو احتمال ايجاد كيست هاي تخمـدان در زنان قبل از دوران يائسگي وجود دارد.

2- احتمـال افـزايش كلـسيم خـون در بيمـاران مبتلابـه متاستاز استخوان را بايد در نظر گرفت.

3- بـا مـصرف تاموكـسيفـن تغييـرات آنـدومتر شـامل هيپرپلازي، پوليپ و سرطان گزارش شده است . خونريزي غيرطبيعي واژن و علائمي مانند درد يـا فـشار لگـن بايـد مورد توجه قرارگيرد.

4- در صـورت وجـود تـاري ديـد، آب مرواريـد، كـاهش پلاكتها و گلبول هاي سفيد و نيـز بـالابودن چربـي هـاي خون، بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جـانبي :

گرگرفتگـي، خـونريزي واژن، توقـف قاعدگي، خارش فرج، اخـتلالات گوارشـي، درد در ناحيـه تومور، كاهش تعداد پلاكت ها، احتبـاس مايعـات، طاسـي، فيبــروم رحــم، اخــتلالات بينــائي (تغييــرات قرنيــه، آب مرواريد و رتينوپاتي ) و كاهش پلاكت هـا يـا گلبـول هـاي سفيد خون از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

استروژن ها ممكن است با اثـرات درمـاني تاموكـسيفـن تـداخل نماينـد. تركيبـاتي مثـل سايمتيدين، فاموتيدين، راني تيدين و ساير آنتي اسيدها بـا افــزايش pH معــده، موجــب حلاليــت زودرس دارو و در نتيجـه بازشـدن نابجـاي قـرصهـاي روكـشدار رودهاي ميشوند.

نكات قابل توصيه :

1- روشهاي غير هورمـوني جلـوگيري از بـارداري، طـي درمان و به مدت 2 ماه پس از درمان بايد مـورد اسـتفاده قرارگيرد.

2- درصورت بروز اختلالات گوارشـي مـصرف دارو ادامـه يابد و درصورت بروز استفراغ زودرس پس از مصرف دارو، به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

مقدار مصرف در سرطان پـستان 20 mg/day اسـت . در نــازايي 20 mg/day در روزهــاي دوم، ســوم، چهــارم و پــنجم قاعــدگي مــصرف مــيشــود. در صــورت لــزوم در دورههاي بعدي درمان، مقدار مصرف روزانه را ميتـوان بـه 40 و سـپس بـه 80 ميلـيگـرم افـزايش داد. در صـورت نــامنظم بــودن قاعــدگي، دوره اول درمــان را در هــر روز مــيتــوان شــروع كــرد و دوره بعــدي 45 روز بعــد و يــا درصورت شروع قاعدگي، در روز دوم آن آغاز ميگردد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


پاسخ avator
فائزه رضائی
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۸:۰۶
سلام وقتتون بخیر میشه لطف کنین رفرنس مطالب بالا درباره تاموکسیفن رو هم بگین برای نوشتن مقاله به رفرنس نیاز دارم.ممنونم


  avator
  پیام غلامرضایی
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۲:۳۷
  با سلام.رفرنس آن دارونامه رسمی ایران می باشد

  star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
  مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
  هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد