هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تانــاميگــرن(TANAMIGRAIN)

تعداد بازدید : 1461

مــوارد مــصرف:

كپــسول تانــاميگــرن بــه عنــوان پيشگيريكننده حملات ميگرني بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

گيـاه مو جـود در ايـن فـرآورده احتمـالاً ازطريق مهار آزادسازي گرانول هـا ي حـاوي سـروتونين از پلاكتها و گلبول هاي سفيد خون اثر پيشگيري از ميگرن را ظاهر ميسازد . همچنين در آزمايشات Invitro عـصاره اين گياه موجب مهـار آزادسـازي پروسـتاگلاندين هـا (بـا مكــانيزمي متفــاوت از مكــانيزم مهــار سيكلواكــسيژناز) ميگردد.

اجـزاء فـرآورده:

كپـسول تانـاميگـرن حـاوي 125 ميلـــيگـــرم پـــودر گيـــاه Chrysanthemum parthenium (معادل حداقل 0/2% پارتنوليد) ميباشد. مواد موثره: سزكويي ترپن لاكتونها (بويژه پارتنوليد) مـوارد منـع مـصرف: ايـن فـرآورده در حـاملگي و شيردهي، كودكا ن زيردوسال و افرادي كه به گيا هان تيره كاسني (Compositae) نظيـر بابونـه حـساسيت دارنـد ممنوعيت مصرف دارد.

هشدارها :

1- در صورت بروز زخـم هـا ي د هـا ني مـصرف دارو قطـع گردد.

2- اين فرآورده نبايد بيشتر از 4 ماه مصرف گـردد (مگـر با دستور پزشك).

3- قطع مصرف ناگهاني اين فرآورده ممكن است منجر به بازگشت سردرد، بي خوابي، سـفتي عـضلات، دردمفاصـل، خستگي و واكنش هاي عصبي گردد ، لذا قطـع مـصرف آن بايد به صورت تدريجي صورت گيرد.

عوارض جانبي :

بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز خشكي وزخم دها ن، ناراحتي هاي گوارشـي (درد شـكمي، سوءهاضمه، تهوع و ...) و درماتيت تماسي وجود دارد.

تداخلهاي دارويي :

اين فرآورده به دليـل مهاراسـيد آراشيدونيك (پيشساز سـنتز پروسـتاگلاندي نهايي كـه در مكانيسم انعقاد دخالت مي نمايند) ممكن است با دارو هاي ترومبوليتيـك (ضـدانعقاد و ضـدتجمع پلاكتـي) تـداخل نمايد. نكات قابل توصيه : از آنجايي كه تانـاميگرن بـه طـور پروفيلاكتيك عمل مي نمايـد، بايـستي بـه طـور مرتـب و روزانه يك كپسول مصرف گردد. 

مقدار مصرف :

روزانه 1-2 كپسول بعد از غذا مـصرف شود (اثرات مثبت دارو 4-8 هفتـه بعـد از مـصرف ظـاهر ميگردد).

اشكال دارويي :

Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد