هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تني پوزايد - TENIPOSIDE

تعداد بازدید : 1165

رده بارداری : D

موارد مصرف :

تني پوزايد به تنهايي يا همراه بـا سـاير داروهاي ضد سرطان در درمان لو سمي لمفوبلاستيك حاد مقاوم به درمان استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر دارو مربوط به مهار فعاليـت توپوايزومراز II مي باشد. اين دارو سيتوتوكسيك بوده و از ورود سلولها به ميتوز جلوگيري مينمايد.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر انتهايي دارو 5 ساعت بـوده و حجم توزيـع آن در بزرگـسالان 8-44 ليتـر مـي باشـد . حـذف كليـوي دارو 44% و حـذف از راه مـدفوع كمتـر از 10% بوده و 4-12% دارو بـه صـورت تغييـر نيافتـه از راه ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

در صورت وجود حساسيت مفرط به تني پوزايد يا روغن كرچك، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به اختلالات عمل كليه يا كبد بايد كاهش يابد.

2- دارو بايد از راه انفوزيون آهسته داخل وريـدي تجـويز شود زيرا كاهش فشار خون در اثـر تزريـق سـريع داخـل وريدي ممكن است رخ دهد.

عوارض جانبي :

كم خوني، كاهش گلبول هاي سـفيد يـا پلاكتهاي خون، آنافيلاكسي، استئوماتيت، كاهش اشتها، تهوع و استفراغ، طاسي برگشت پذير، اخـتلال عمـل كبـد (خـــصوصاً در دوزهـــاي بـــالا ) و تحريـــك موضـــعي و ترومبوفلبيــت در محــل تزريــق از عــوارض جــانبي دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان بـا متوتركـسات، باعث افزايش مختـصر كليـرانس پلاسـمايي متوتركـسات ميشود. فنيتوئين ممكن است باعـث افـزايش كليـرانس تني پوزايد شده و منجر به كاهش اثرات درماني آن شـود . داروهاي تالبوتاميـد، سـديم ساليـسيلات و سـولفامتيزول ممكن است باعث كـاهش اتـصال پروتئينـي تنـي پوزايـد شوند.

نكات قابل توصيه :

1- در طي درمان بـا تنـي پوزايـد، اسـتفاده از روش هـاي جلوگيري از بارداري توصيه ميشود.

2- در صورت مشاهده تب و لرز، افـزايش ضـربان قلـب و اشكال در تنفس، بايد فورا به پزك مراجعه نمود.

مقدار مصرف:

تنيپوزايد از راه انفوزيون آهسته داخل وريدي طي حداقل 30-60 دقيقه تجويز شده و از محلول كلـرور سـديم 0/9% يـا گلـوكز 5% بـراي تهيـه محلـول 1 mg/ml از دارو استفاده مي شـود . رژيـم هـاي درمـاني مختلفي از تني پوزايد مورد استفاده قرار مـي گيرنـد . ايـن 30 هر 5 روز يك بار يـا 2 دارو به تنهايي با مقدار mg/m 180 هر هفته بـه كـار مـي رود. از طـرف ديگـر mg/m2 165 دو بـار در هفتـه بـراي 2 تني پوزايد با مقدار mg/m 8-9 دوز همــراه بــا ســيتارابين يــا بــا مقــدار حــداكثر 250 هر هفته براي 4-8 هفتـه همـراه بـا ويـن mg/m2 كريستين و پردنيزون تجويز ميشود. 

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/ml, 5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد