هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تربینافین(TERBINAFINE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :844

موارد مصرف :

اين فـرآورده بـراي درمـان كانديـدياز جلدي ناشي از كانديدا آلبيكنس و ساير گونههاي كانديدا، درمــان كــرمهــاي حلقــوي آلــوده كننــده بــدن (تينــĤ كورپوريس)، دست (تينĤ مانوم)، پا (تينĤ پـديس )، كـشاله ران (تينĤ كروريس) يـا نـاخن (تينـ Ĥ گـويرم ) و همچنـين درمان پتريازيس ورسيكالر مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو بـا مهـار اسـكوالن اپـواكـسيداز، باعث كاهش بيوسنتز استرول در قارچ هـا مـي شـود . ايـن عمل موجـب كـاهش ارگوسـترول و تجمـع اسـكوالن در سلول قارچ و سرانجام مرگ سلول قارچ ميگردد.

فارماكوكينتيــك:

بعـد از مــصرف موضـعي بــه طــور متوسط 5/3 %مقدار تجويز شده از راه ادرار و مدفوع دفـع ميشود.

هشدارها :

1 -قبل از مـصرف، تـشخيص بيمـاري بايـد بـه وسـيله آزمايشات مستقيم ميكروب يا كشت تائيد گردد.

2 -فرآورده فقط بـراي مـصرف خـارجي اسـت، مـصرف خوراكي و يا تماس دارو با چشم ها، غشا ءهـاي مخـاطي و داخل واژن بايد اجتناب گردد.

3 -درصورت عدم موفقيت درمان با اين فرآورده، بايد در تشخيص تجديد نظر كرد.

4 -مصرف دارو طي دوران بارداري و شـيردهي با يـد بـا احتياط فراوان انجام شود. عوارض جانبي : قرمزي، سـوزش، خـارش و خـشكي از عوارض جانبي اين فرآورده هستند.

نكات قابل توصيه :

1 -در صورت بروز حساسيت يا علائم تحريـك، مـصرف دارو بايد قطع شده و درمان مناسب شروع شود.

2 -مصرف اين دارو در كودكان توصيه نميشود.

مقدار مصرف :

يك لايه نازك از دارو 2-1 بـار در روز به مدت يك هفته براي درمـان تينـ Ĥ پـديس، 2-1 هفتـه براي درمان تين Ĥ كورپوريس و كـروريس و 2 هفتـه بـراي درمان كانديدياز جلدي و پتريازيس ورسيكالر تا بهبـودي علائم باليني استعمال ميگردد.

اشكال دارويي :

%1: Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد