هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تترابنازین(TETRABENZINE)

تعداد بازدید : 1613

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان اختلالات حركتي ناشي از كره هانتيگتون، همـي باليـسموس، كـره ناشـي از پيري و اختلالات نورولوژيك مشابه مصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

ايـن دارو مثـل رزرپـين باعـث تخليـه وزيكولهاي مونو آمين ميشـود ، ولـي اثـر آن كوتـاه تـر و اختصاصيتر (بر CNS) از رزرپين ميباشد.

فارماكوكينتيــك:

جــذب دارو كــم ومتغيراســت . بــه مقدارزياد در گذر اول كبدي متابوليزه ميشـود . بـه طـور عمده در كبد متابوليزه و ازطريق كليه دفع ميشود. موارد منع مصرف : در بيماران مبتلا بـه پاركينـسون همــراه وتــا 14 روز بعــد از قطــع مهاركننــده هــاي مونوآميناكسيداز و در دوران شـيردهي نبايـد از ايـن دارو استفاده كرد.

هشدارها:

در بارداري بايـد بـا احتيـاط كامـل مـصرف شود.

عوارض جـانبي :

خـواب آلـودگي، اخـتلالات گوارشـي، افسردگي، اختلالات خارج هرمي، افت فشارخون، سـندرم بدخيم نورولپتيك، علايم پاركينـسون از عـوارض جـانبي اين دارو محسوب ميشوند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان بـا دارو هـا ي مهاركننده مونوآمين اكـسيداز موجـب تحريـك سيـستم عصبي مركزي وافزايش شديد فشارخون ميشود. مـصرف اين دارو با دارو هاي ضدجنون، احتمال بروز واكـنش هـا ي خارج هرمي را افزايش ميدهد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

ابتــدا 12/5 ميلــيگــرم دوبــار در روز (سالمندان 12/5 ميليگرم روزانه ) مصرف مـي شـود و بـه تدريج تا 12/5-25 ميليگرم سه با در روز افـزايش يابـد . حداكثر مقدارمصرف 200 mg/day است.

اشكال دارويي :

Scored Tablet: 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد