هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تتراكائين(TETRACAINE)

تعداد بازدید : 1203

موارد مصرف :

تتراكائين براي ايجاد بيحسي موضـعي يا منطقهاي (زير عنكبوتيه) مصرف ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، كاهش شديد فشارخون، عفونت و التهاب در موضع تزريق، سپتي سمي وشـوك نبايـد از ايـن دارو براي ايجاد انسداد زير عنكبوتيهاي استفاده گردد.

هشدارها :

1- در بيماري CNS به هر دليل و يا اختلالات انعقـادي خون بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- ضعف طولاني قلبي – عروقي و آريتمي قلبـي در اثـر مصرف اين دارو گزارش شده است.

3- احتمال بروز حساسيت به دارو وجود دارد.

4- اين دارو نبايد بر روي بافت ملتهب، زخمي يا غنـي از بسترهاي عروقي استفاده شود.

5- اين دارو نبايد براي ايجاد بيحسي در برونكوسكوپي يا سيستوسكوپي استفاده شود.

6- درصورت وجود عيب كـار قلـب، حـساسيت بـه دارو، التهاب يا عفونت در محل تزريق بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

7- درصورت وجود بيماري CNS به دليل عفونت، تومور يا ساير علل و نقص انعقادي بـه دليـل مـصرف داروهـاي ضدانعقاد يا اختلالات هماتولوژيـك، تزريـق زيرعنكبوتيـه بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

عوارض جانبي :

واكنش هاي سيستميك ممكن است به سرعت يا با تاخير و تا 30 دقيقه پس از تجـويز دارو بـروز كند.

عوارض با شيوع كـم شـامل : كبـودي رنـگ پوسـت، اختلال بينائي و يا دوبيني، تـشنج، سـرگيجه، زنـگ زدن گوش، لرزش يا رعشه، عصبانيت و يا بيقراري غيرعـادي و تهوع و استفراغ ميباشد. قرمزي پوست، ادم و خارش نيـز در مصرف موضعي اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

دارو هاي مضعف CNS، ازجملـه داروهايي كه معمولاًقبل از بيهوشي ويا بـه عنـوان كمـك همراه با دارو هاي بيحس كننده موضعي مصرف مي شـوند ونيز سولفات منيزيم تزريقـي در صـورتي كـه همزمـان بـا داروهاي بيحس كننده موضـعي مـصرف گردنـد، ممكـن است موجب بروز اثـرات تـضعيفي اضـافي CNS شـوند . داروهاي مسدود كننـده گيرنـده بتـا آدرنرژيـك از طريـق كاهش جريـان خـون كبـدي، سـرعت متابوليـسم دارو را كــاهش داده و خطــر مــسموميت بــا آن را بــالا ميبــرد . سايمتيدين مت ابوليسم اين دارو را به تاخير مي اندازد و در نتيجه احتمال خطر مسموميت را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت حساسيت به ساير بيحس كننده ها، اين دارو بايد با احتياط و زيرنظر پزشك تجويزگردد.

2- بدليل طولاني بودن زمان بيحسي بايد دقت گردد كه اعضاي بيحس شده مجروح نگردند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي بيحسي نخاعي پايين سـتون فقـرات مقدار 2-5 ميليگرم (0/2-0/5 ميلي ليتر) از محلول يـك درصد همراه با دكستروز 10%، در بيحسي ناحيه پرينـه 5 ميليگرم، براي بيحسي ناحيـه تحتـاني پرينـه مقـدار 10 ميليگرم از محلول 1% رقيق شده مايع مغزي – نخاعي يا دكستروز 10% تزريق ميشود. در بيحسي كنـار دنـده هـا حداكثر 15-20 ميليگرم از محلول 1% استفاده ميشود.

كودكان:

مصرف اين دارو جهت بيحـسي نخـاعي تائيـد نشده است.

اشكال دارويي :

%Injection: 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد