هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تتراسایکلین - TETRACYCLINE

تعداد بازدید : 843

موارد مصرف :

 اين دارو در درمـان تـشديد برونـشيت مزمن، عفونت هاي ناشي از بروسلا، كلاميديا، ميكوپلاسـما و ريكتزيا و نيز در درمان آكنه و لگاريس و افوزيون پلورال ناشي از سيروز با بيماريهاي بدخيم مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

75درصد دارو از راه خـوراكي جـذب ميشود كه اين مقـدار در حـضور غـذا كـاهش مـي يابـد . غلظت سرمي دارو 2-3 روز پس از مصرف به حد درمـاني ميرسد. پس از جذب به خوبي در اغلب بافت ها و ماي عات بدن منتشر ميشود. دفع دارو عمدتاً كليوي اسـت، امـا از راه صفرا نيز دفع ميشود. نيمـه عمـر دارو 6-11 سـاعت است كه دربيماران آنوريك ممكن است تا 100 ساعت نيز افزايش يابد.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در صـورت وجـود عيـب كار كليه و در كودكان بـا سـن كمتـر از 12 سـال نبا يـد مصرف شود.

 هشدارها:

1-اين دارو به ندرت ممكن است موجب بروز حـساسيت به نورشود.

 2- درصورت نارسايي كبد، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 تهوع، استفراغ، اسهال، عفونـت ثانويـه ناشي از ميكروارگانيسم هاي مقاوم و بندرت واكـنش هـا ي آلرژيك با مصرف اين دارو گزارش شـده اسـت . سـردرد و اختلالات بينايي ممكن است نشانه افـزايش فـشار داخـل جمجمه باشد.

 تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا آنتياسيدها جذب آن را كاهش مي دهد. جـذب خـوراكي املاح آهن و تتراسيكلين ها درصورت مـصرف همزمـان دو دارو كــاهش مــي يابــد. ســوكرالفات جــذب خــوراكي تتراسيكلينها را كاهش مي دهد. تتراسيكلينها درصـورت مصرف با دارو هاي خوراكي جلوگيري كننـده از بـارداري، اثر اين داروها را ممكن است كاهش دهد.

 نكات قابل توصيه:

1- دوره درمان تراخم با اين دارو ممكن اسـت چنـد مـاه طول بكشد.

 2- از مصرف دارو هـا ي آنتـي اسـيد، مكمـل هـا ي حـاوي كلسيم و آهن، ملين هاي حاوي منيزيم و سديم بيكربنات، شير و لبنيات طي 1-3 ساعت پـس از مـصرف ايـن دارو بايد خودداري شود.

 3- بيمار نبايد به مدت طولاني در معرض نـور آفتـاب يـا لامپهاي داراي اشعه ماورا بنفش قرارگيرد.

4- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود. 5- كپـسول ايـن دارو بايـد همـراه بـا مقـدار زيـادي آب مصرف شود.

 مقدار مصرف:

 بزرگـسالان: مقـدار مـصرف ايـن دارو از راه خـوراكي 250-500 ميليگرم هر 6 ساعت ميباشد. در درمان آكنه اين دارو به مقدار 250 ميليگرم سه بار در روز بـه مـدت 1-4 هفته مصرف ميشود و سپس اين مقدار به دو بار د ر روز كاهش و تا بهبودي ادامه مي يابد. در صورتي كه پاسخ درماني لازم ديده نـشود، افـزايش مقـدار مـصرف ممكـن است ضروري باشد . تتراسيكلين به مقدار 500 ميلـي گـرم 4 بــار در روز بــراي 15 روز در درمــان مراحــل اوليــه سيفليس مصرف ميشود. مقـدار مـصرف تتراسـيكلين در درمان اورتريت غ ير گونوكوكي 500 ميلـي گـرم 4 بـار در روز براي 7-21 روز ميباشد. كودكان: بعنوان ضد باكتري از راه خوراكي ، در كودكان با سن 8 سال و بيشتر، مقدار 6/15-12/5 mg/kg هر 6 ساعت مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

Capsule: 250 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد