هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيابندازول - THIABENDAZOLE

ضد انگل

تعداد بازدید :1811

رده بارداری : C

موارد مصرف :

تيابندازول در درمـان آلـودگي بـا لارو مهــاجر پوســتي كــرم هــاي انكيلوســتوما بــرازيلينس و انكيلوســتوماكانينوم، لارو مهــاجر احــشايي كــرم هــاي توكــسوكاراكانيس و توكــسوكاراكاتي، اســترونژيلوئيدس استركوراليس و تريشينلا اسپيراليس به كار مـي رود. ايـن دارو در درمان آلودگي با كرم هاي كاپيلاريافيليپيننسيس، دراكونكولوس مديننـسيس و تريكواسـت رونژيلوئيدس نيـز مصرف شده است.

مكانيسم اثر :

دارو با مهار آنزيم فومـارات ردوكتـاز كـه اختصاصي كرم است، باعث كشته شدن آن ميشـود . دارو ممكن است تخم و لارو كرم را نيز از بين ببـرد، امـا روي لارو تريشين موجود در كيست در عضله اثر ندارد. فارماكوكينتيــك: تيابنــدازول بــه خــوبي و ســريع از مجراي گوارش جذب ميشـود . متابوليـسم دارو كبـدي و سريع است . نيمه عمـر آن در بيمـار بـا كليـه سـالم 1-2 ساعت ميباشـد . طـي 48 سـاعت بـيش از 90درصـد آن ازكليه دفع ميشود.

هشدارها :

1- در درمان آلودگي با كرمك، اسكاريس، كـرم شـلاقي، كرم قلابدار و آلودگي مركب بيشتر از مبندازول و پيرانتل به دليل سميت كمتـر و اثـر بيـشتر، اسـتفاده مـي شـود . تيابندازول در پيشگيري از دارو به كرم به كار نميرود.

2- درعيب كار كبد و كليـه و درصـورت بـروز سـرگيجه، خوابآلودگي، تاري ديد يا زردشدن چشم بايد با احتيـاط فراوان مصرف شود . درعيب كار كبد مقـدار مـصرف بايـد تقليل يابد.

3- در آلودگي شديد به كرم، دارو بايد به صورت طـولاني مدت مصرف شود.

4- انجـام آزمـون خلـط در درمـان اسـترونژيلوئيدياز در صورت وجود علائم يا نـشانه هـا ي ريـوي، احتمـال وجـود سندرم آلودگي مكرر و كاهش ايمني بيمار ممكـن اسـت ضروري باشـد . همچنـين انجـام آزمـون مـدفوع پـ يش از درمان بادارو يا تقريباً 2-3 هفته پس از آن بـراي تعيـين اثربخشي آن ممكن است موردنياز باشد.

عوارض جانبي :

بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، سـرگيجه، اسـهال، سـردرد، خـارش، خـواب آلـودگي، واكـنشهـاي حساسيت مفرط از جملـه تـب و لـرز، آنژيـوادم، بثـورات جلدي آريتم مولتي فـرم و سـندرم اسـتيونس جانـسون و بندرت وزوز گـوش و آسـيب پارانـشيم كبـد و اخـتلالات بينايي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

تيابنـدازول باعـث كـاهش دفـع تئوفيلين ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- دربعضي از بيماران دارو ممكن است باعث تغيير بـوي ادرار شود كه به دليل متا بوليت داروست و ازنظـر بـاليني اهميت ندارد.

2- قبل از بلعيدن، دارو بايد خوب جويده شود . بيمار بايد دوره درمان را كامل كند . تكرار درمان در بعضي آلودگيها ضروري است.

3- براي كاهش عوارض جانبي بهتراست دارو بعد از غـذا (صبح و شب) ميل شود.

4- براي كاهش واكنش هاي التهابي لار و تريشين، مصرف توام كورتيكوستروئيد سيستميك به خصوص در بيماراني كه علائم شديد دارند، توصيه ميشود.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان و كودكان بيـشتر از 14 كيلــوگرم، در درمــان لارو م هــاجر پوســتي بــه ميــزان 25 mg/kg دوبار در روز به مدت دو روز مصرف ميشود. درصورت وجود ضايعه فعـال، مـصرف دارو دو روز بعـد از پايان درمان تكرار ميشود. در درمان لارو م هاجر احـشايي 25 mg/kg دو بـار در روز بـه مـدت 5-7 روز مـصرف و درصورت لزوم 4 هفته بعـد تكـرار مـي شـود . در آلـودگي معمولي با اترونژيلوئيـدس 25 mg/kg دوبـار در روز بـه مدت 2 روز به كـار مـي رود و در سـند رم آلـودگي مكـرر 25 mg/kg دو بــار در روز بــه مــدت 5-7 روز مــصرف ميشود. در درمان تريشين 25 mg/kg دوبـار در روز بـه مدت 2-4 روز براساس پاسـخ بيمـار بـه كـار مـي رود. در درمان كاپيلارياز 25 mg/kg يكبار در روز بـه مـدت 30 روز به كار ميرود. در درمان دراكونكولياز 25 mg/kg دو بـار در روز بـه مـدت دو روز بـه كـار مـيرود. در درمـان تريكواسترونژيلياز دربيماران تا 68 كيلوگرم، 25 mg/kg دو بار در روز به مدت 2 روز بـه كـار مـي رود. دربيمـاران بالاتر از 68 كيلوگرم به ميزان 1/5 g دوبار در روز مصرف ميشود. حداكثر مقـدار مـصرف مجـاز روزانـه تـا 3 گـرم ميباشد.

اشكال دارويي :

Chewable Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد