هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيامين(THIAMINE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :832

موارد مصرف :

تيامين براي پيشگيري و درمان كمبود اين ويتامين مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

تيامين بـاآدنوزين تـري فـسفات (ATP) تركيب شده و تيامن پيروفسفات را كه يك آنزيم ضروري براي متابوليسم كربوهيدراتها است، ايجاد ميكند.

 فارماكوكينتيــك:

بــه اســتثناي ســندرم ســوءجذب، درسايرموارد، ويتامين هاي گروه B بـه راحتـي از مجـراي گوارش جذب مي شوند. متابوليـسم ايـن ويتـامين كبـدي ودفـع آن كليـوي اسـت (تقريبـاً بطوركامـل بـه صـورت متابوليت). مقادير بيش از حدموردنياز روزانه بدون تغييـر از طريق ادرار دفع ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- ازآنجاكه كمبود ويتـامين هـا ي گـروه B بـه تنهـايي شايع نيست، به طورمعمـول تركيبـي از ايـن ويتـامين هـا تجويز ميشود.

 2- درصورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو، بدليل اينكه زمان زيادي براي تخليه ويتامين لازم اسـت، مصرف نوبت فراموش شده، ضروري نميباشد. دوره درمان مطابق برنامه بايد تكميل گردد.

مقــدار مــصرف:

 بــه عنــوان مكمــل ويتــامين، در پيشگيري از كمبود ويتامين، مقدار مصرف تو صيه شده در روز، به صورت زيراست شيرخواران و كودكان از بدوتولد تاسـن 3 سـال 0/3-0/7 ميليگرم، سن 4-6 سال 0/9 ميليگرم، سن 7-10 سـال 1 ميليگـرم ، پـسران ومـردان بـالغ 1/2-1/5 ميلـي گـرم ، دختران وزنان بـالغ 1-1/1 ميلـي گـرم ، زنـان بـاردار 1/5 ميليگـرم ، دردوران شـيردهي 1/6 ميلـي گـرم . دردرمـان كمبود ويتامين، مقدار دارو برحسب شدت كمبود تعيـين ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 100 mg, 300 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد