هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تی اتیل پرازین (THIETHYLPERAZINE)

تعداد بازدید : 2099

موارد مصرف :

ايـن دارو در درمـان تهـوع و اسـتفراغ مصرف مي شود.

مكانيــسم اثــر :

ايــن دارو هماننــد ســاير تركيبــات فنوتيازيني برمركز استفراغ و همچنين بر منطقه ماشـه اي گيرنده شيم يايي (CTZ) اثر كرده و اثرضداستفراغ خـود را اعمال ميكند.

فارماكوكينتيك:

پس ازمصرف خوراكي، اثـر ايـن دارو طي تقريباً30 دقيقه ظاهر شده و به مدت 4 ساعت بـاقي ميماند.

موارد منع مصرف :

1- درصورت ضعف شديد دستگاه عصبي مركزي يا اغماء از مصرف اين دارو بايد صرفنظر كرد.

2- مصرف اين دارو در افرادي كه حساسيت مفرط به اين دارو يا ساير فنوتيازينها دارند، جايز نميباشد.

3- درصورت كمي شديد فشار خون از مـصرف ايـن دارو بايد خودداري نمود.

4- ازمصرف اين دارو در كودكان و نوجواناني كه مشكوك به ابتلاي به سندرم Reye هستند، بايد خودداري نمود.

هشدارها :

1- هنگام مصرف اين دارو ، در مـصرف دارو هـاي مـضعف CNS وهمچنين الكل بايد احتياط نمود . زيراممكن است ضعف شديد CNS ايجاد شود.

2- درصـورت تجـويز ايـن دارو بـه بيمـاراني كـه تحـت بيهوشي عمومي قرارگ رفتهاند و يا بيماران ي تحت بيحـسي نخاعي يا خارچ سخت شامهاي قرارگرفته و همچنـين بـه بيمـاراني كـه تحـت درمـان بـا داروهـاي بلـوك كننـده گيرندههاي آدرنرژيـك قراردارنـد، امكـان كـاهش شـديد فشارخون وجود دارد.

3- شكل تزريقي اين دارو حاوي متابي سـولفيت سـديم و قرصهاي آن نيز حاوي رنگ زرد تـارترازين هـستند كـه ممكن است سبب بروز واكنشهاي آلرژيك شوند.

4- درموارد زير با احتياط فراوان تجويز شود.

5- سابقه واكنش هاي ديسكنزي، اختلال شديد تامتوسط كبد، بيماران باردار مبتلا به پره اكلامپسي.

6- بي ضرري و اثربخشي ايـن دارو در كودكـان بـا سـن كمتر از 12 سال ثابت نشده است.

عــوارض جــانبي:

گيجــي، خــوابآلــودگي، كــاهش فشارخون بويژه كاهش فشارخون وضع يتي، خشكي د هان، تضعيف CNS، عوارض اكستراپير اميدال، عـوارض خـوني ماننــد آگرانولوســيتوز، لوكوســيتوپني، پــان ســيتوپني، ترمبوسيتوپني، يرقان انسدادي، حملات تشنجي، خشكي دهان و تاري ديد از عوارض جانبي اين دارو هستند. تداخلهاي دارويي : بامـصرف ايـن دارو بـا دارو هـاي آنتيكولينرژيك مانند آلكالوئيد هاي بلادونـا ممكـن اسـت عوارض آنتي كولينرژيك افزايش يابنـد . درصـورت مـصرف همزمان بنزوتروپين يا تري هگزيفنيديل يا ساير دارو هاي آنتيكولينرژيك همزمان بـا تـي اتيـل پـرازين بـه منظـور كاهش عـوارض اكـستراپيراميدال، ممكـن اسـت موجـب كاهش جذب خوراكي ت ياتيل پرازين و كاهش اثربخـشي آن شود و در ضمن عوارض جـانبي آنتـي كولينرژيـك آن افزوده ميشود. مصرف همزمـان ايـن دارو بـا كـابرگولين منجر به كاهش اثربخشي هر دو دارو ميشـود . درصـورت مصرف همزمـان تـي اتيـل پـرازين و سـيزاپرايد ، احتمـال عوارض قلبي افزايش يافته، لذا از مصرف همزمان آنها بايد اجتناب كرد . ايـن دارو اثربخـشي آمفتـامين هـا از جملـه دكستروآمفتامين را كاهش مي دهد. براي درمـان كـاهش فشارخون ناشي از تـي اتيـل پـرازين نبايـد از اپـي نفـرين استفاده كرد زيرا منجر به معكوس شـدن اثـر اپـي نفـرين ميشود. تياتيل پرازين ممكن است مـانع از اثـر لوودوپـا شود. مصرف اين دارو با ترامادول ممكن است باعث بـروز تشنج شود . مصرف همزمان اين دراو با دارو هـاي مـضعف CNS مانند مپريدين ، موجب تضعيف بيش از حد CNS ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز عـوارض اكـستراپيراميدال بايـد مقـدار مصرف كاهش يافته يا مصرف دارو قطع شود.

2- به دليل ايجاد خواب آلودگي و گيجي بـا مـصرف ايـن دارو، به هنگام رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط كرد.

3- محلول تزريقي اين دارو بايد بصورت تزريـق عـضلاني بكار رود، ولي تزريق عميق عضلاني آن توصيه نميشود.

4- اين دارو بايد دقيقاًمطابق دستور پزشك مصرف شـود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري نمود.

5- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض يـادآوري بايـد آن را مـصرف كـرد ولـي درصـورت نزديك شدن به زمان مصرف نوبت بعدي، بايـد از مـصرف آن صرفنظر كرده و مقادير بعدي را طبـق برنامـه مـصرف نمود.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان مقدار 10 mg، يـك تـا سه بار در روز بصورت خوراكي يا تزريق عـضلاني مـصرف ميشود. (مقدار مصرف براساس استرمالئات دارو ميباشد).

اشكال دارويي :

Tablet: 6.5 mg

Injection: 6.5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد