هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيوگوانين - THIOGUANINE

تعداد بازدید : 1333

رده بارداری : D

موارد مـصرف :

تيوگـوانين در درمـان لوسـمي هـاي ميلوسيتيك و لنفوسـيتيك حـاد و لوسـمي ميلوسـيتيك مزمن به كار ميرود.

مكانيسم اثـر :

تيوگـوانين در چرخـه سـلولي بـه طـور اختصاصي و در فـاز S تقـسيم سـلولي عمـل مـي كنـد و ســاخت DNA و بــه ميــزان كمتــري RNA را مهــار ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از مجراي گو ارشي بـه طـور ناقص و متغير جذب ميشود. متابوليسم آن كبدي و دفع آن كليوي است.

عــوارض جــانبي:

ضــعف سيــستم ايمنــي، كــاهش گلبولهاي سفيد خون، عفونت و كاهش پلاكت هاي خون از عوارض شايع تيوگوانين است.

مقدار مـصرف :

مقـدار مـصرف تيوگـوانين در ابتـدا 75-100 /day بـه صـورت 2 mg/kg/day 2 يا mg/m مقدار مصرف واحد ميباشد. اگر پيـشرفت كلينيكـي و يـا كاهش لكوسيت حاصل نشد بعد از 4 هفته يـك افـزايش مقـدار مـصرف تـا 3 mg/kg لازم اسـت. مقـدار مـصرف نگهدارنده 2-3 mg/kg/day است.

اشكال دارويي :

Tablet: 40 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد