هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيوپنتال(THIOPENTAL)

داروهای بیهوشی

تعداد بازدید :1036

رده بارداری : C

موارد مصرف :

تيوپنتال بـه طـور عمـده بـراي القـاي بيهوشي عمومي و بـه تنهـايي بـه عنـوان بيهـوش كننـده وريدي در اعمال جراحي كوتاه مدت كه حداقل تحريكات دردناك رادارند، مـصرف مـي شـود . همچنـين بـه عنـوان داروي كمكي به همراه ساير بيهوش كنندهها وبراي ايجـاد خواب در حين بيهوشي متعادل همراه بـا دارو هـا ي ديگـر مانند دارو هاي ضـددرد يـا شـل كننـده هـا ي عـضلاني بـه كارميرود. تيوپنتال ممكن است درمقادير كـم همـراه بـا داروهاي مخدر و نيتـروس اكـسايد بـراي ادامـه بيهوشـي دراعمال جراحـي طـولاني مـدت بكـار رود . تيوپنتـال بـه صورت كوتاه مدت جهت كنترل حالت هاي تـشنجي طـي بيهوشي استنشاقي يا پس از آن، بيحسي موضعي ياسـاير علل مصرف ميشود. تيوپنتــال در درمــان افــزايش فــشارداخل جمجمــهاي درصورتي كه وضعيت تنفسي بيمار به اندازه كافي كنترل شده باشد، مـصرف مـي گـردد و نيـز ممكـن اسـت بـراي كـــاهش فـــشارداخل جمجمـــهاي طـــي اســـتفاده از بيهوشكنندههاي استنشاقي مـصرف شـود. تيوپنتـال بـه منظور ناركوآناليز در اختلالات رواني بكارميرود.

مكانيسم اثر :

تيوپنتـال يـك بيهـوش كننـده از دسـته باربيتوراتهاي خيلي كوتـاه اثـر بـوده و دسـتگاه عـصبي مركزي راتاحد ايجاد خواب و بيهوشي تـضعيف مـي كنـد ، ولي اثر ضددردي نـدارد . بـه نظرميرسـد كـه ايـن دارو از طريـق افـزايش پاسـخ بـه GABA، كـاهش پاسـخ بـه گلوتامات و كاهش مستقيم تحريك پذيري بوسيله افزايش هدايت غشايي عمل ميكند و بدينوسيله موجـب كـاهش تحريــكپــذيري ســلولهــاي عــصبي و ايجــاد بيهوشــي ميگردد. درضمن با انتقال تكانه هاي عصبي به طرف قشر مغز تداخل مينمايد.

فارماكوكينتيك:

به علت حلاليت زياد آن در چربـي و درجه يونيزاسيون كم آن به سرعت از سـدخوني - مغـزي عبوركرده و از مغز به ساير بافت ها بدن منتـشر مـي شـود . متابوليسم دارو عمدتاً كبدي است ومقـداركمي از آن نيـز در ساير بافتها به ويژه كليهها و مغز متابوليزه ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه پورفيري حـاد يـا پـورفيري باتظـاهرات پوسـتي ياسـابقه ابتلاي به آن نبايدمصرف شود.

هشدارها :

1- درموارد بيماري شديد قلبي - عروقي، كمي فشارخون يا شوك، بيماري هاي تنفسي شامل تنگي نفس يا انـسداد مجـاري تنفـسي بخـصوص آسـم مـداوم وحـساسيت بـه باربيتوراتها اين دارو بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- اين دارو تنها توسـط متخـصص بيهوشـي ودرحـضور امكانات لازم براي احياي قلبي – تنفسي بايد تجويز شود.

عوارض جانبي :

واكنش هـاي آلرژيـك، درد شـكم، اضــطراب يــا بيقــراري، بثــورات جلــدي، كهيــر، خــارش ياقرمزي پوست، تورم پلك ها يا لب هـا ، كـاهش غيرعـادي فشارخون، خس خـس سـينه و آريتمـي قلبـي و تـضعيف دسـتگاه تنفـسي، ترومبوفلبيـت، ضـعف گـردش خـون و تحريكات تنفسي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

ايـن دارو بـا دارو هـا ي مـضعف CNS تــداخل دارد. اثــر كاهنــده فــشارخون دارو هــاي پائين آورنده فشارخون در صورت مصرف همزمـان بـا ايـن دارو ممكن است تشديد شود . مصرف همزمان اين دارو بـا داروهاي مـضعف CNS موجـب تـشديد تـضعيف CNS ممكن است بشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي القاي بيهوشي عمومي بزرگسالان بـه عنوان يك راهنماي كلي 50-100 ميليگرم برحسب نياز يا 3-4 mg/kg بصور ت مقدارمصرف واحد تزريق وريدي ميشود. مقدارنگهدارنده نيز بايدتوسط پزشـك بـراي هـر فرد بطور جداگانه تعيين شود . ولي به عنوان يك راهنماي كلي 50-100 ميليگرم برحسب نياز بيمار تزريق وريدي ميشود. در افزايش فشار وريدي مغزي 1/5-3/5 mg/kg بصورت متناوب كـه درصـورت نيـاز تا كـاهش فـشارداخل جمجمه ميتوان آن را تكرار كرد، تجويز ميشود. درحالتهاي تشنجي 50-125 ميليگرم هرچـه سـريعتر بعدازشــروع تــشنج تزريــق وريــدي مــيشــود. درمــوارد ناركوآناليز محلول 2/5درصد باسرعت 100 ميلـي گـرم در دقيقــه همزمــان باشــمارش معكــوس از 100 توســط بيمارتزريق ميشود كه بعد از اختلال در شمارش وقبل از اين كه خواب واقعي ايجادشود، تزريق رابايد قطع كرد.

كودكان:

براي القاي بيهوشي عمومي دركودكان تـا 15 سال مقدارمصرف براي هر بيمار بايد توسط پزشك تعيين گردد، ولي به عنـوان يـك راهنمـاي كلـي 2-7 mg/kg تزريق ميشود. مقدارمصرف نگهدارنده نيز براي هر بيمـار بايدتوسط پزشك تعيين گردد، ولي بـه عنـوان راهنمـاي كلي 1 mg/kg برحسب نيازميباشد.

اشكال دارويي :

Powder For Injection: 500 mg, 1 g

Injection: 500 mg/200 ml, 1 g/20 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد