هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيوريـدازين(THIORIDAZINE)

تعداد بازدید : 1129

موارد مصرف :

درموارد اسـكيزوفرني و سـاير حـالات جنون، مانيا، بـراي درمـان كمكـي كوتـاه مـدت وك مكـي تحريــكپــذيري روانــي – حركتــي، اضــطراب شــديد و تحريكپذيري و بيقراري در سـالمندان، مـشكلات شـديد رفتاري و ذهني كودكان تجويز ميشود.

فارماكوكينتيــك:

تيوريـدازين از راه خـوراكي جـذب ناقـصي دارد و تحـت تـاثير متابوليـسم عبـور اول كبـدي قرارميگيرد. دركبد متـابوليزه و بـه متابوليـت هـاي فعـال تبديل ميشود. دفع اين دارو عمدتاً كليـوي اسـت . پيونـد اين دارو به پروتئينهاي پلاسما بسيار زياد است. موارد منع مصرف : اين دارو در صورت وجود بيماري قلبي (كمي يا زيـادي شـديد فـشارخون )، ضـعف شـديد CNS، كومــا، ســندرم مــادرزادي QT طــولاني، ســابقه آريتمي قلبي و نقايص ژنتيكي كه سبب كـاهش فعاليـت 450 2 D 6 شود، نبايد مصرف گردد. ايزوآنزيم P.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود الكليسم حاد، ديـسكرازي خـوني، آسـيب شـديد مغـزي، تصلب عروق مغزي، كاهش ذخيره قلبي مانند بي كفـايتي دريچه ميترال، بي كفايتي عروق مغـزي، فئوكروموسـيتوم، بيكفايتي كليه، سندرم Reye، عيـب كـار كبـد، سـابقه حساسيت به هر يك از فنوتيازينها.

2- بررسي حركت غيرطبيعـي و مـشاهده دقيـق علائـم اوليه ديسكينزي، درفواصل منظم درطـول درمـان، بـويژه درسالخوردگان و بيمااراني كـه مقـادير زيـاد دارو مـصرف نموده يا ب ه مدت طولاني تحـت درمـان هـستند، توصـيه ميشود.

3- اندازه گيري غلظت پتاسيم سرم قبل از شروع درمـان و در طول درمان توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

كاهش فشارخون ، رتينوپاتي رنگدانهاي (كاهش ديداجسام ) با مقادير زيـاد و در مـصرف طـولاني مدت، ناتواني جنسي بخصوص اختلال در انـزال، عـوارض خــارج هرمــي، خــواب آلــودگي، رنــگپريــدگي، كــاهش فشارخون، ديسكنزي تاخيري، كابوس شـبانه، بـي خـوابي وافسردگي ازعوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا مهاركنندههاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين وسـاير دارو هـاي ضدفشارخون موجب كـاهش شـديد فـش ارخون وضـعيتي ميگردد. اثـرات كاهنـده فـشارخون ايـن دارو درمـصرف همزمان با دارو هاي هوشبر، مـسددهـاي كانـال كلـسيم و ضددردهاي اوپيوئيدي افزايش مي يابد. آنتياسيدها جذب اين دارو را كاهش ميدهند . مصرف همزمان تيوريدازين با اروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي و ساير دارو هاي داراي خــواص آنتــي موســكاريني موجــب افــزايش اثــرات ضدموسكاريني اين دارو ميگردد. اين دارو بـا كـم كـردن آستانه تشنج، با اثرات دارو هاي ضدصرع مقابلـه مـي كنـد . مصرف همزمان اين دارو با ترفنـادين و آسـتميزول خطـر بروز آريتمي بطني را افـزايش ميدهـد . مـصرف ايـن دارو همراه با پرو پرانولول وساير دارو هاي ضدآريتمي خطر بروز آريتمــي را افــزايش ميدهــد . مــصرف تــوام ليتــيم و متوكلوپراميد با اين دارو موجب افزايش خطر بروز عوارض خارج هرمـي مـي گـردد . بـروز سـندرم انـسفالوپاتيك در تعداي از بيماران كه همزمان ليتيم و دارو هاي ضدپسيكوز دريافت كرده اند ، گزار ش شده است . اثرات ضدپاركينسون لوودوپا درصورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن اسـت مهارشود. مصرف همزمان دارو هاي كاهنـده فـشارخون بـا اين دارو ممكن است سبب كاهش شديد فشارخون شـود . مصرف همزمان اين دارو با دارو هـاي ضـدتيروئيد ممكـن است خطر بروز آگرانولوسيتوز را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف طـولاني مـدت ايـن دارو، معاينـات چشم پزشكي بايد انجام شود.

2- درطول مصرف اين دارو، بيمار بايـد بـه انـدازه كـافي مايعات دريافت كند.

3- افــزايش مقدارمــصرف دارو بايــد بتــدريج و حــداقل هفتهاي يكبار انجام شود.

4- تجويز مقادير زياد اين دارو بايد براي مـدت كوتـاهي انجام شود و درصورتيكه بعد از 3 ماه با اين مقدارمـصرف بهبودي حاصل نشد، بايد مقدارمصرف راكاهش داد.

5- از آ نجا كه اين دارو داراي متابوليت فعـال مـي باشـد ، درابتدامقدارمصرف روزانه بصورت منقسم و بعـد از مـدتي يكبار در روز تجويز ميگردد.

6- دوره درمان با ايـن دار و بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدارتجويز شده مصرف شود.

7- براي حصول اثـرات درمـاني مطلـوب، ممكـن اسـت چندهفته زمان موردنياز باشد.

8- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، اگر رژيم درماني بصورت يك نوبت مـصرف در روز باشـد، بـه محض به يادآوردن درهمان روز، نوبت فراموش شده، بايد مصرف شود . درغيراينـصورت ، از مـصرف نوبـت فرامـوش شـده بايـد خـودداري شـود . اگـر رژيـم درمـاني بـصورت چنـدنوبت در روز باشـد، بـه محـض بـه يـادآوردن طـي يكساعت، آن نوبت بايد مـصرف شـود . درغيراينـصورت از مصرف نوبت فراموش شده يا دوبرابر كـردن مقدارمـصرف بعدي بايد خودداري گردد.

9- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود . قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

10-ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل و سـايردارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

11-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اورژانس، پزشك بايد ازمصرف اين دارو آگاه گردد.

12-هنگام رانندگي يا كـار باماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

13-هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

14-هنگام ورزش در هواي گرم يا هنگام حمام آب گـرم به علت احتمال بروز شوك حرارتي بايداحتياط نمود.

15-اين دارو ممكن است سبب بروز خشكي دهان شـود . درصورت تداوم خشكي دهان به مـدت بـيش از دوهفتـه، بايد به پزشك مراجعه نمود.

16- احتمال بروز حـساسيت بـه نـور بامـصرف ايـن دارو وجود دارد . استفاده از عينـك و لبـاس محافظـت كننـده ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان:

در درمـان اخـتلالات پـسيكوتيك، ابتـدا 50-100 ميليگرم 1-3 بار در روز مصرف مـي شـود كـه درصورت تحمل ونيـاز بيمـار، بتـدريج افـزايش مـي يابـد . بعنوان نگهدارنـده، 50-200 ميلـي گـرم 2-4 بـار در روز مـصرف مـيشـود. بـه عنـوان تـسكين بخـش، ابتـدا 25 ميليگرم سه بار در روز مصرف ميشود و سپس درصورت تحمل و نياز بيمار بتـدريج افـزايش مـي يابـد . بـه عنـوان نگهدارنـده، 10-50 ميلـيگـرم 2-4 بـار در روز مـصرف ميشود. 

كودكان:

در درمان اخـتلالات پـسيكو تيك، دركودكـان 2-12 ســال، ابتــدا 10-25 ميلــيگــرم 2-3 بــار در روز مصرف ميشود كه درصورت تحمل ونيـاز بيمـار، بتـدريج افزايش مي يابد. دركودكان بزرگتر از 12 سال مقدارمصرف مانند بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 25 mg, 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد