هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيوتيكسن(THIOTHIXENE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1164

موارد مصرف:

تيوتيكسن براي كنترل علائـم اوليـه و ثانويه اختلالات پسيكوتيك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

بعد از مصرف خوراكي سـريعاً جـذب ميشود، اما جذب آن ناقص و غيرقابل پـيش بينـي اسـت . دركبد متابوليزه و ازطريق ادرار دفع ميشـود . نيمـه عمـر دارو در مرحلــه اول 3/4 ســاعت و در مرحلــه تــاخيري تقريبا 34 ساعت است . زمـان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظت سرمي 1-3 ساعت ميباشد. مـوارد منـع مـصرف: ايـن دارو در صـورت وجـود ديسكرازي خوني، ضـعف مغزاسـتخوان، كلاپـس گـردش خون، ضعف CNS وكومـاي ناشـي ازمـصرف دارو نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود سندرم Reye، عيب كار كبد، الكليسم وبيمـاري قلبـي - عروقي.

2- بيماران سالخورده يا نـاتوان ممكـن اسـت بـه كـاهش مقدارمصرف دارو نياز داشته باشند.

عوارض جـانبي :

كـاهش فـشارخون، نـاتواني جنـسي بخــصوص اخــتلال در انــزال، عــوارض خــارج هرمــي، خواب آلودگي، رنگ پريدگي، ديسكينزي تاخيري، كـابوس شبانه، بيخوابي، افسردگي، ندرتاً تحريك پـذيري وتـشنج، خــشكي دهــان، احتقــان بينــي، يبوســت، اشــكال در ادراركردن، تـاري ديـد، افـزايش ضـربان قلـب، آريتمـي، اختلال در قاعدگي، و بـزرگ شـدن پـست انهـا از عـوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي مهاركننـده آنـزيم مبـدل آنژيوتانـسين وسـاير داروهاي ضدفشارخون موجـب كـاهش شـديد فـشارخون وضعيتي مـي گـردد . اثـرات كاهنـده فـشارخون ايـن دارو درمصرف همزمان با ضددردهـاي اوپيوئيـدي و دارو هـاي بيهوش كننده عمومي افزايش مي يابد. آنتي اسيدها جـذب اين دارو را كاهش ميدهند . مصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي وساير داروهاي داراي خــواص آنتــيموســكاريني موجــب افــزايش اثــرات ضدموسكاريني اين دارو ميگردد. اين دارو بـا كـم كـردن آستانه تشنج با اثرات داروهاي ضدصرع مقابلـه مـي كنـد . مصرف همزمان اين دارو با ترفنادين خطـر بـروز آريتمـي بطني را افزايش ميدهد . درمـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي آرامبخش و ضد اضطراب، اثر آرامـبخش افـزايش مييابد. مصرف اين دارو همراه با پروپرانولـول خطـر بـروز آريتمي را افزايش ميدهد . مصرف توام ليتيم بـا ايـن دارو موجب افزايش خطر بروز عوارض خـارج هرمـي وسـميت عصبي ميگردد. مصرف همزمان اين داروبا متوكلوپراميـد نيز خطر بروز عـوارض خـارج هرمـي را افـزايش ميدهـد . مصرف فرآورده هاي حاوي الكل وسـاير داروهـا ي مـضعف CNS با اين دارو ممكن است سبب تشديد اثرات مضعف CNS اين دارو شود . مصرف همزمان اپـي نفـرين بـا ايـن دارو ممكـن اسـت منجـر بـه كـاهش شـديد فـشارخون وتاكيكاردي شود . اثـر ضدپاركينـسون لوودوپـا درصـورت مـصرف همزمـان بـا ايـن دارو ممكـن اسـت مهـارگردد. درصورت مصرف همزمـان كينيـدين بـا ايـن دارو ممكـن است اثرات اضافي قلبي بروز كند.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود. 

2- اين دارو ممكن است در ابتـداي درمـان سـبب ايجـاد خوابآلودگي گردد، لذا رانندگي ياكار با ابزار هاي دقيق را ممكن است تحت تاثير قراردهد.

3-براي دستيابي به پاسخ مطلوب ممكن است چندهفتـه زمان نياز باشد.

4- درصـورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو، درصورتي كه تازمان مصرف نوبت بعدي كمتر از دوساعت بـاقي مانـده باشـد، ازمـصرف نوبـت فرامـوش شـده بايـد خودداري گردد.

5- ازمصرف فرآورده هـا ي حـاوي الكـل و سـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري شود.

6- درصـورت نيـاز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يادرمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو آگاه گردد.

7- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يـا نشـسته بايد احتياط نمود.

8-هنگام ورزش، درهواي گرم يا هنگام حمـام آب گـرم ، به علت بروز شوك حرارتي، بايد احتياط نمود.

9- احتمال بروز حساسيت بـه نوروجـود دارد . اسـتفاده از عينك و لباس محافظ توصيه ميشود.

10-درصورت بـروز علائـم ديـ سكينزي بايـد بـه پزشـك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي موارد ملايم ابتدا 2 ميليگرم سه بـار در روز وبراي موارد شديد ابتدا 5 ميليگـرم دوبـار در روز مصرف ميشود كه بتدريج برحـسب نيـاز وتحمـل بيمـار تاحداكثر 60 mg/day افزايش مييابد.

كودكان:

مقدارمصرف دركودكـان بزرگتـر از 12 سـال، مانند بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Capsule: 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد