هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيكلوپيدين(TICLOPIDINE)

ترومبوليتيك

تعداد بازدید :2014

رده بارداری : B

موارد مصرف :

تيكلوپيدين جهت كاهش خطر حملـه ترومبوآمبوليك گهگير دربيماراني كه سابقه حمله كامل و ترومبوتيك دارند مصرف ميشود.

توجـه:

بـه لحـاظ گـزارش مـواردي از اخـتلالات هموراژيك از تيكلوپيدين، اين دارو بايـستي بـراي بيمــاراني كــه بــه آســپرين جــواب نمــي دهنــد، درنظرگرفته شود.

مكانيسم اثر :

تيكلوپيدين يك مهاركننده تجمع پلاكت ميباشدكه مكانيسم اثردقيق آن به خوبي مشخص نيست.

فارماكوكينتيــك:

بـيش از 80درصـد دارو از مجـراي گوارش جذب ميشود. جذب دارودر صورت مصرف پس از غذا افزايش مي يابد، پيوند ايـن دارو بـه پـروتئين پلاسـما بسيار زياد است . متابوليـسم ايـن دارو بـه شـدت كبـدي اسـت. نيمـه عمـر بـسته بـه سـن بيمـار ممكـن اسـت 7/9-12/6 ســاعت باشــد. بامــصرف مكــرر مقــادير 250 ميليگرم دوبار در روز، اثر دارو طي دو روز ظاهر ميشود. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظـت پلاسـماي پـس از مصرف يك مقدار 250 ميليگرم حدود 29 ساعت اسـت . حــداكثر غلظــت پلاســمايي بامــصرف يــك مقــدا ر 250 ميليگرمي حدود 0/4-0/6 mcg/mL ميباشد. مـصرف مقادير مكرر 250 ميليگـرم دوبـار در روز، حـدود 8-11 روز است. اين دارو ازراه كليه، صفرا و مدفوع دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در خونريزي، همـوفيلي ياسـاير نقـائص خونـسازي ماننـد كمبـود نوتروفيـلهـا و پلاكـــتهـــا، عيـــب كـــار كبـــد، ســـابقه پورپـــوراي ترومبوسيتوپنيك ترومبوتيك نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو درصورت وجود عيب شديد كار كليه بايد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

2- درطول مصرف اين دارو، آزمون شـمارش تـام سـلول خـون، پلاكـت، تـشخيص افتراقـي سـلولهـاي خـون و مرفولوژي گلبولهاي قرمز بايد صورت گيرد.

عوارض جـانبي :

بامـصرف ايـن دارو، اسـهال ، بثـورات جلدي، مشكلات ناشـي از خـونريزي (شـامل درد يـاتورم شديد شكم، درد پ شت، خونريزي در چشم، ادرار، مـدفوع تيره، كبودي پوست، كاهش هوشياري، سر گيجه، سردرد، درد و تورم مفاصل، خـونريزي از بينـي )، خـارش پوسـت، كاهش نوتروفيلهاي خون و پورپورا گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروي ضـــدانعقاد، داروهـــاي ترومبوليتيـــك (ماننـــد استرپتوكيناز و اوروكيناز ) خطر بـروز خـونريزي شـديد را افـزايش ميدهـد. مـصرف همزمـان داروهـاي ضـدالتهاب غيراسـتروئيدي، آسـپيرين، سـايرمهاركنندههـاي تجمـع پلاكتي با اين دارو خطر بروز خونريزي شديد وافزايش اثر مهاركنندگي تجمع پلاكتي رابه دنبال خواهد داشت. مصرف همزمان فني تـوئين بـا تيكلوپيـدين ممكـن اسـت سبب افزايش غلظت پلاسمايي فنيتوئين بشود. داروهاي وقفه دهنده آنزيم CYP2C19 بـا تيكلوپيـدين تداخل د ارند. آنتياسيدهـا و كورتيكواسـتروئيد هـا باعـث كاهش اثر تيكلوپيدين ميشوند . تيكلوپيدين ميتوانـد اثـر ديگوكسين و سيكلوسپورين را كاهش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن آن نوبت بايـد مـصرف شـود . از دوبرابـر كـردن مقـدار مـصرف بايـد خـودداري گـردد. اگرتازمـان مصرف بعدي فاصله زياد باقي نمانده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بايد اجتناب كرد.

2- درصورت بروزخونريزي، عفونت و پورپـورا يـا كـاهش پلاكت خون، بايد فوراً به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: 250 ميليگـرم دوبـار در روز همـراه غـذا مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد