هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تیتانیوم دی اکسید(TITANIUM DIOXIDE )

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :1088

موارد مصرف :

اين فرآورده براي پيـشگيري از آفتـاب سوختگي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين فرآورده با ايجاد يك مانع فيزيكـي و انعكاس، انتشار، جذب و مهار اشعه ماورا ء بنفش، نفوذ اين اشعه را از طريق اپيدرم به حداقل ميرساند.

موارد منع مصرف :

اين فرآورده نبايد براي كودكان با سن كمتر از 6 ماه مصرف شود.

هشدارها :

1 -مصرف اين دارو ممكن است باعـث وخـيم تـر شـدن بيمـاريهـاي فتودرمـاتوز، درماتيـت، لوپـوس اريتمـاتوز، فيتوفتودرماتوز، گزرودرماي پيگمانتازوم، هرپس لبيـاليس و ليكن روبوپلانوس مـي شـود ،. لـذا قبـل از مـصرف بايـد آزمون جلدي انجام شود.

2 -اين دارو در صورت سابقه حساسيت به فرآوردههـاي محافظ آفتاب، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

3 -ايـن دارو بـراي مـصرف خـارجي اسـت و از تمـاس فرآورده با چشمها بايد اجتناب گردد.

4 -در صورت تحريـك جلـدي، مـصرف دارو بايـد قطـع شود. عوارض جانبي : خشكي، سوزش وسخت شدن پوسـت، درماتيــت تماســي آلرژيــك و فتوآلرژيــك، فوليكوليــت، تحريك پوستي و جوش پوستي از عوارض جانبي اين دارو مي باشند.

نكات قابل توصيه :

1 -علاوه بر استعمال فرآورده، از تماس با نور خورشـيد، از ساعت 10 تا 2 بعدازظهر بايد پرهيزشود.

2 -SPF ايــن دارو 15 بــوده و قــادر بــه جــذب اشــعه UVB به ميزان بيشتر از 92 %ميباشد.

3 -اين فرآورده حاوي الكل ميباشد. لذا از مجـاورت يـا مصرف فرآورده در كنار آتش بايد جلوگيري شود.

4 -قبل از مصرف، فرآورده را بايد به شدت تكان داد.

مقدار مـصرف :

نـيم سـاعت قبـل از تمـاس بـا نـور خورشيد، فرآورده بايد به طور يكنواحت و به ميزان كـافي به همه سطوح پوسـت كـه در معـرض نورخورشـيد قـرار ميگيرند، ماليده شـود . در صـورت نيـاز هـر 2-1 سـاعت ميتوان دارو را مجدداً مصرف نمود.

اشكال دارويي :

Zinc% + 6.3 Dioxide Titanium: (Lotion

( Oxide

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد