هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيزانيدين -TIZANIDINE

تعداد بازدید : 3347

رده بارداری : C

موارد مصرف :

تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه بـا مولتيپـل اسـكلروزيس و يـا اسپاسـم همـراه بـا بيماريهـا يـا صـدمات طنـاب نخـاعي بـه كـار مـي رود. تيزانيدين همچنين در درمان علامتـي اسپاسـم دردنـاك عضلات در اختلالات اسكلتي عضلاني به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

تيزانيـدين يـك شـكل كننـده عـضلات اسكلتي بـا اثـر مركـزي بـوده و آگونيـست گيرنـده هـاي آدرنرژيك مي باشد. اين دارو عمدتاً در سطوح نخاعي α2- و فوق نخاعي عمل كرده و باعـث مهـار اينترنـورون هـاي تحريكي ميشود.

فارماكوكينتيك:

تيزانيدين از دستگاه گـوارش جـذب شده و پس از مصرف خوراكي، اوج غلظت پلاسمايي طـي 1 تا 2 ساعت حاصل مي شود. اين دارو بـه طـور وسـيعي تحت تأثير متابوليسم عبور اول كبدي قرار گرفته و عمدتاً از راه ادرار و بـه صـورت متابوليـت هـاي غيـر فعـال دفـع ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در صـورت وجـود حساسيت مفرطت مفرط نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- به علت كـاهش ميـز ان كليـر انس دارو در سـالمندان، مصرف دارو بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

2- در صورت وجود نارسايي كليوي و كبدي، مصرف دارو بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

3- انجام آزمون هاي بررسي عمل كرد كبد به طـور ماهانـه در همة بيماران طي 4 مـاه اول درمـان و در افـرادي كـه دچار اختلال كبدي مي شوند، توصيه مي شود. در صـورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم هاي كبدي، مصرف دارو باي د قطع شود.

عوارض جانبي :

تيزانيدين ممكـن اسـت باعـث خـواب آلودگي، خشكي دهان، خستگي، سـرگيجه، درد و ضـعف عضلاني، بي خوابي، اضطراب، سردرد، برادي كاردي، تهـوع و اخـتلالات گوارشـي شـود. بـسياري از عـوارض جـانبي وابسته به مقدار مـصرف هـستند . كـاهش فـشار خـون و افزايش آنزيمهاي كبدي از ساير عوارض دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

اثرات CNS تيزانيـدين ممكـن است در اثـر تجـويز همزمـان سـاير مـضعف هـاي CNS افزايش يابد . اثرات كاهنده فشار خـون تيزانيـدين در اثـر تجويز همزمان داروهاي كاهنده فشار خون ممكـن اسـت افزايش يابد . در صورت تجويز همزمان با داروهاي مسدود كننده گيرنده بتا يا ديگوكسين، برادي كاردي ممكن است تـشديد شـود. بايـستي احتيـاط لازم در صـورت تجـويز همزمان تيزانيدين با داروهاي طولاني كننده فاصـله QT الكتروكـارديوگرام صـورت گيـرد. كليـرنس تيزانيـدين در خانمهاي دريافت كننده داروهاي ضد بـارداري هورمـوني كاهش مييابد. 

نكات قابل توصيه :

1- دارو بايد با معده خالي مصرف شـود ، ولـي در صـورت وجود اختلالات گوارشـي، دارو را مـي تـوان بـا غـذا نيـز مصرف نمود.

2- اين دارو باعـث ايجـاد كـاهش فـشار خـون وضـعيتي ميشود. لذا بيمار باي د از تغيير حالات ناگهـاني خـودداري نمايد. سـرگيجه ناشـي از كـاهش فـشار خـون وضـعيتي ممكن است با گرفتن دوش آب گرم تـشديد شـود . بيمـار بايد در صورت احساس سرگيجه در هنگـام ايـستادن، بـه حالت نشسته يا خوابيده تغيير وضعيت دهد.

3- در صورت وجـود خـشكي دهـان، بيمـار مـي توانـد از شكلات يا آدامس هاي بدون قند و مقادير كم آب استفاده نمايد.

4- اين دارو باعث خواب آلودگي مي شود. لـذا در هنگـام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد دقت شود.

5- از مصرف هر گونه دارو يا مكمـل هـاي غـذايي، بـدون مشورت با پزشك، بايد خودداري شود.

6- در صورت بروز خواب آلودگي شديد، زرد شدن پوست يا چشمان، ادرار تيره رنگ و درد قـسمت فوقـاني سـمت راست شكم، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

مقدار مصرف :

تيزانيـدين در درمـان Spaticity در بزرگسالان از راه خوراكي و بـا مقـدار اوليـه 4 ميلـي گـرم تجويز مي شود كـه مقـدار مـصرف بـه تـدريج در مقـادير افزايشي 2-4 ميلي گرم تا حـصول اثـر مناسـب افـزايش مييابد. دارو هـر 6-8 سـاعت مـي توانـد مـصرف شـده و حـــداكثر مقـــدار تجـــويزي 3 بـــار در 24 ســـاعت (36 mg/day) مـيباشـد. ايـن دارو در درمـان اسپاسـم دردناك عضلاني در مقادير 2-4 ميلي گرم سه بـار در روز تجويز ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 4 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد