هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

توبرامايـسين(TOBRAMYCIN)

ضد باکتری

تعداد بازدید :708

موارد مصرف :

توبرامايـسين از جنتامايـسين بـر روي پسودوموناس آئروژينوزا كمي موثرت راست. توبرامايسين در ســپتيســمي و سپــسيس نــوزادان، مننژيــت و ســاير عفونتهاي CNS ،عفونت مجـاري صـفراوي، پيلونفريـت حاد يا التهاب عفوني حاد پروستات مصرف ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

درصـورت ابـتلاي بيمـار بـه مياستني گراو اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1 -فاصله بين دفعات مصر ف دارو در بيماران مبتلا به كار كليه بايد افزايش داده شود.

2 -مصرف اين دارو در بيمـاران سـالخورده يـا مبـتلا بـه پاركينسون و نوزادان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

3 -از مصرف طولاني مدت اين دارو بايد خودداري كرد.

عــوارض جــانبي :

آســيب بخــش حلزونــي گــوش، مسموميت برگشت پذير كليه، بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت و كوليت پسودوممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويـژه سـفالوتين )، آمفوتريسين، سيكلوسـپورين و دارو هـاي سيتوتوكـسيك، خطـر بـروز مــسموميت كليـوي (و احتمـالاً مــسموميت گوشي) افزايش مي يابد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيد ها بـا نئوسـتيگمين و پيريدوسـتيگمين، اثـر ايـن داروهـاي كولينرژيــك را كــاهش مــي دهــد. مــصرف همزمــان آمينوگليكوزيدها با دارو هاي مسدد عصب – عضله ممكـن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفس و حتي آپنه شود . خطر بروز مـسموميت گوشـي درصـورت مصرف آمينوگليكوزيد ها با دارو هاي مدر گروه لوپ ممكن اسـت افـزايش يابـد. از مـصرف همزمـان ايـن داروهـا بـا كاپرئومايــسين بايــد خــودداري كــرد، زيراخطــر بــروز مـسموميت گوشـي و كليـوي و انـسداد عـصب – عـضله ممكـــن اســـت افـــزايش ي ابـــد. در مـــورد تـــداخل آمينوگليكوزيدها با دارو هاي مدر بالقوه سمي براي گـوش به تكنگار كلي اين داروها مراجعه شود.

نكات قابل توصيه :

1 -از آنجا كه احتمال تشكيل كمپلكس بين توبرامايسين و ساير دارو ها وجوددارد، مخلوط كردن اين دارو بـا سـاير داروها در يك محلول توصيه نميشود.

2 -تزريق زيرجلدي توبرامايسين بـدليل دردنـاك بـودن، توصيه نميشود.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان: مقــدار مــصرف ايــن دارو از راه تزريــق عـــضلاني، تزريـــق آهـــسته وريـــدي يـــا انفوزيـــون day/kg/mg 3 در مقادير منقسم و درفواصل 8 سـاعت ميباشد. درعفونـت هـاي شـديد، تـا day/kg/mg 5 در مقادير منقسم هر 8-6 ساعت مصرف ميشود كه براساس شرايط باليني بيمار بايد كاهش داده شود. كودكان: در نوزادان بـا سـن تـا يـك هفتـه بـه مقـدار kg/mg 2 هر 12 ساعت و در نوزادان با سن بيش از يك هفتـه و كودكـان kg/mg 5/2-2 هـر 8 سـاعت تزريـق عضلاني، تزريق آهـسته وريـدي يـا انفوزيـون

زيرجلـدي ميشود.

اشكال دارويي :

2ml/mg 80, 2ml/mg 20: Injection

(Sulfate as)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد