هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تولازولين(TOLAZOLINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :20418

موارد مصرف :

ايـن دارو از راه وريـدي بـراي كـاهش فشار شريان ريوي در نوزادان مبتلا به زيادي فـشار خـون ريـوي مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همچنـين در درمـان بيماري عروق محيطي نيز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك گشاد كننده عروق است كه مستقيما بر روي عروق محيطـي اثـر مـي كنـد . ايـن دارو داراي اثر انسدادي گيرنده آلفا آدرنرژيك نيـز مـي باشـد و سبب تحريك عضله صاف در مجراي گوارش ميشود.

فارماكوكينتيـك:

ايـن دارو بـسهولت پـس از تزريـق عضلاني جذب ميشود. نيمه عمـر دارو در نـوزادان 3-10 ساعت است . اين دارو از راه ادرار بـه سـرعت و عمـدتا بـه شكل تغيير نيافته دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه بيماري ايسكميك قلب، كاهش فشار خون، پس از صـدمه به عروق مغز و زخم گوارشي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در طول مصرف اين دارو، ثبت نوار قلبي، اندازه گيري pH و الكتروليت خون ضروري است.

2- ايـن دارو در صـورت تنگـي دريچـه ميتـرال، بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

افز ايش فشار خون،گر گرفتگي، كاهش فــشار خــون، ســردرد، براف روختگــي، تــاكي كــاردي، آريتمي قلبي، احساس سرما، تعريق، تهوع، استفراغ، اسهال و درد اپي گاستر، كاهش فشار خون وضعيتي، كم ادراري، وجود خون در ادرار، انفـاركتوس عـضله قلـب، خـونريزي گوارشي و كاهش پلاكت خون با مصرف اين دارو گـزارش شده است.

تداخل دارويي :

مصرف همزمان فرآ وردههاي حـاوي الكـل با اين دارو ممكـن اسـت سـبب بـروز واكـنش شـبه دي سولفيرام شود . در صورت مصرف همزمان بـا اپـي نفـرين، اثر كاهنده فشار خون ممكن است تشديد شود.

مقدار مصرف :

مقـدار 1-2 mg/kg از طريـق وريـد پوست سر يا هـر يـك از وريـدهاي انـدام فوقـاني تخليـه شونده به داخل وريد اجوف فوقاني طي مـدت 10 دقيقـه مـــصرف مـــيشـــود. بـــه عنـــوان مقـــدار نگهدارنـــده 1-2 mg/kg/hr انفوزيون ميشود.

اشكال دارويي :

Powder for Injection: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد