هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تولنفتات(TOLNAFTATE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :1091

موارد مصرف :

تولنفتات براي درمان كچلي سر، بدن، كشاله ران، دست ها و پا ها ناشي از گونه هاي تريكوفيتـون، ميكروسپوروم و اپيدرموفيتون به كار ميرود. بـه عـلاوه از ايـــن دارو بـــراي درمـــان تينـــ Ĥ ورســـيكالر ناشـــي از مالاسـزيافورفور نيـز اسـتفاده مـيشـود، لـيكن در برابـر گونههاي كانديدا يا باكتريها موثر نميباشد.

مكانيسم اثر :

احتمالاً با ايجاد تغيير شكل در رشته هاي ميـسليوم، موجـب توقـف رشـد ميـسليوم در قـارچهـاي حساس ميشود.

هشدارها :

1 -مصرف اين دارو در كودكان كمتر از دو سال توصيه نميشود.

2 -درصورت بروز التهاب، آلرژي يا حـساسيت بـيش از حد در طول درمان، مصرف دارو بايد قطع گردد.

عوارض جانبي :

عوارضـي ه مچـون التهـاب ، خـارش و درماتيت تماسي پوست و همچنين حساسيت بيش از حد پوستي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1 -از تماس دارو با چشمها بايد خودداري گردد.

2 -دوره درمان با اين دارو بايد كامل گردد.

3 -چنانچه استعمال يـك نوبـت دارو فرامـوش گرديـد، بمحض بياد آور دن، آن نوبت بايـد اسـتعمال گـردد ، مگـر اينكه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد.

4 -قبل از مصرف دارو، موضع تحت درمان بايد به خوبي شسته و خشك شود.

5 -در صورت عدم مشاهده نشانه هـ اي پيـشرفت درمـان طي چهار هفته، بايد به پزشك مراجعه شود.

6 -مصرف دارو در بيماران با سن ك متر از 12 سال بايـد تحت نظر بالغين انجام شود.

مقدار مصرف :

دارو معمولاً دوبار در روز بـراي مـدت 6-2 هفته مصرف ميشود. با وجود اين، ممكن است تكرار درمان به ويژه اگر پوست ضخيم شده باشد، ضروري باشد . بـراي كـاهش احتمـال عـود مجـدد بيمـاري درمـان بـا تولنفتات بايد تا دو هفته پس از برطرف شدن علايم ادامه يابد.

اشكال دارويي :

%1: Cream

%1: Solution Topical

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد