هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

توپیرامات - TOPIRAMATE

تعداد بازدید : 1883

رده بارداری : D

موارد مصرف :

از اين دارو به عنوان داروي كمكـي در درمــان حمــلات تــشنجي نــسبي (partial) و حمــلات تشنجي تونيك – كلونيك عمومي او ليـه در بزرگـسالان و كودكان بالاي 2 سال و همچنين درمان حملات تـشنجي سندرم Lennox – Gastaut در بيماران با سـن بـالاي 2 سال استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر اين دارو بطور دقيق شناخته نشده است . توپيرامات جري انهاي سديمي وابسته به ولتاژ را كاهش مي دهد و ممك ن است در حالـت غيرفعـال ايـن كانالها، بر آنها اثر كند . علاوه بر اين، فركانس فعال شدن گيرنـده GABAA توسـط GABA بامـصرف ايـن دارو افزايش مي يابد و درنتيجه توپيرامـات ورود يـون كلـر بـه داخل نـرون هـا ناشـي از اثـر GABA را افـزايش داده و اثرات مهاري GABA را تقويـت مـي كنـد . ايـن دارو بـا مكانيسم ديگر فعاليت زيرگروههـا ي Ampa – Kinate گيرندههاي گلوتامات (يك اسيد آمينه تحريكي اسـت ) را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيــك:

بــسرعت از راه خــوراكي جــذب ميشودو فراهمي زيستي نسبي آن در مقايسه بـا اشـكال دارويي محلول آن حدود 80درصد است و غذا تاثيري بـر فراهمي زيستي آن ندارد . پيوند پروتئيني آن كـم و بـين 13-17 درصــد مــيباشــد. بــه ميــزان وســيع متــابوليزه نميشود ولي 6 متابوليت از آن شناسايي شدهاند كه بيش از 5% مقدار تجويز دارو را اشـ امل ن مـي شـود . نيمـه عمـر حذف آن 21 ساعت است و غلظت پلاسـمايي آن پـس از 2 ساعت از مصرف خوراكي به اوج خود مي رسـد . پـس از 4 روز غلظت پلاسمايي حالت پايدار خواهدداشت . دفع آن كليوي است و حدود 70درصد آن بصورت تغيير نيافتـه از ادرار دفع ميشود.

هشدارها :

1- در نارســايي عملكــرد كليــه، از جملــه افــراد تحــت همودياليز، بايـد بـا احتيـاط فـراوان و بـا كـاهش مقـدار مصرف، بكار رود.

2- قبل از شروع درمان و در طول مصرف ايـن دارو بايـد بطور منظم فشارداخلي كره چـشم بـه منظـور تـشخيص گوكوما اندازه گيري شود زيرا اين دارو ميتواند فشار داخل كره چشم را بيافزايد.

عوارض جانبي :

خستگي يا ضعف، سرگيجه، اغتـشاش شـعور، اشـكال در تمركـز فكـر ياتوجـه، دوبينـي ياسـاير اختلالات بينائي، گيجـي، اخـتلالات قاعـدگي، مـشكلات حافظه، ميوپي، گلوكومـاي بازاويـه بـسته ثانويـه و حـاد، عـصبانيت يـا تحريـكپـذيري، نيـستاگموس، اخـتلالات حسي، كندشدن اعمال حركتي، خواب آلودگي، اشـكال در تكلم، بي اشتهايي و افـزايش احتمـال ايجـاد سـنگ هـا ي كليوي از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تـداخلهـاي دارويـي:

كاربامـازپين، فنـيتـوئين و والپروات غلظت پلاسمايي توپيرامات را كاهش مي دهنـد . داروهاي مهاركننده انيـدراز كربنيـك ماننـد اسـتازولاميد ممكن است احتمـال بـروز سـنگ هـا ي كليـوي ناشـي از مصرف توپيرامات را افـزايش دهنـد . اثربخـشي دارو هـا ي ضدبارداري خوراكي حاوي استروژن با مصرف همزمان بـا اين دارو ممكن است كاهش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- از قطع ناگ هاني مصرف دارو بايـد پرهيـز شـود وقطـع مصرف آن بايد بتدريج صورت گيرد.

2- دوره درمان با دارو بايد كامل شود . اين دارو هـر روز و بدقت و طبق دستور پزشك بايد مصرف شود.

3- بدليل مزه تلخ اين دارو بايد از شكستن و خردنمـودن قرصهاي آن خودداري شود.

4- در صورت فراموش شدن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن، آن نوبت بايد مـصرف شـود، ولـي اگـر تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مـصرف نوبت فراموش شده و دوبرابـر كـردن مقد ارمـصرف بعـدي خودداري گردد.

5- به دليل عوارض جانبي اين دارو، هنگـام راننـدگي يـا كار با ماشين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارنـد، بايـد احتياط شود.

6- در صورت استفاده از قرص هاي ضـدبارداري خـوراكي حاوي استروژن ، در طول مدت مصرف توپيرامـات بايـد از يك روش ديگر جلوگيري از بار داري بطورهمزمان و يا بـه عنوان جايگزين استفاده شود.

7- بيمــار در طــول مــدت مــصرف ايــن دارو بايــد آب و مايعات فراوان مصرف كند.

8- از مصرف دارو هاي حاول الكل و ساير دارو هاي مضعف CNS بايد حتيالامكان خودداري نمود.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضدتـشنج 400 mg/day در دومقدارمنقسم تجويز ميشود. در ابتداي درمـان بايـد بـا مقدار 50 mg/day بـراي يـك هفتـه شـروع كـرد و تـا دستيابي به مقدارمصرف موثر بايد اين مقـدار را هفتـ هاي يك بار به ميزان 50 mg/day افزايش داد . معمولاًمقادير بالاتر از 400 mg/day اثر بيشتري ندارند . بيشينه مقدار مصرف آن در بزرگسالان 1600 mg/day ميباشد.

كودكان:

ميزان 5-9 mg/kg/day در دومقدار منقسم تجويز ميشود. در هفته اول بايد دارو را با مقدار 25 mg شبها شروع كرد و تا دستيابي به مقدار مصرف مـوثر، در فواصــل 1 تــا 2 هفتــهاي مقــدار مــصرف را بــه ميــزان 1-3 mg/kg/day در دومقـدار منقـسم روزانـه افـزايش داد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 25, 50, 100, 200 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد