هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسيد ترانكـساميك(TRANEXAMIC ACID)

ترومبوليتيك

تعداد بازدید :2499

رده بارداری : B

مــوارد مــصرف:

اسيدترانكـساميك در پيـشگيري و درمـان خـونريزي ناشــي از جراحـي دنـدان در بيمــاران هموفيليك (افـرادي كـه مبـتلا بـه كمبـود فـاكتور هـا ي انعقادي VIII يا IX هستند)، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اسيدترانكساميك بطور رقابتي فعال شدن پلاســمينوژن را مهــار مــيكنــد و درنتيجــه تبــديل پلاســمينوژن بــه پلاســمين (فيبرينــوليزين) را كــاهش ميدهد. اين دارو همچنين بطور مستقيم فعاليت پلاسمين را مهار مينمايد، ولي مقادير زياد آن براي ايجـاد ايـن اثـر لازم است.

فارماكوكينتيك:

30-50 درصدمقدار مصرف ا ز مجراي گـوارش جـذب مـيشـود. كمتـر از 5 درصـد متـابوليزه ميشود. نيمه عمر دارو تقريباً 2 ساعت اسـت . زمـان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت پلاسـمائي از راه خـوراكي تقريباً 3 سـاعت اسـت . حـداكثر غلظـت پلاسـمايي از راه خوراكي پس از مصرف يك مقدار يك گرمي 8 mcg/ml مي باشد. دارو ا ز راه فيلتراسيون گلومرولي دفع مـي شـود . بيش از 95درصد دارو بصورت تغيير نيافته دفع ميشـود . حداكثر تا 39درصد دارو پـس ازمقـدار مـصرف خـوراكي 10-15 mg/kg طــي 24 ســاعت و 90درصــد مقــدار 10 mg/kg از راه تزريقي طي 24 ساعت از راه ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه تشكيل لخته داخل عروقي نبايد مصرف شـود . همچنـين در نقص ديد رنگي اكتسابي و خونريزي تحـت آراكنوئيـد منع مصرف دارد.

هشدارها اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود:

1- بيماران مبتلا به نقص ديـد رنگـي، همـاتوري شـديد (درصورت احتمال انسداد ميز راه دارو نبايد مصرف شـود ) خونريزي زير عنكبوتيه، عيب كار كليه، سابقه يا اسـتعداد ابتلا به ترومبوز.

2- در درمان طولاني مـدت بيمـاران مبـتلا بـه انژيـوادم ارثي، معاينه منظم چشم و انجام آزمون هاي كـار كبـد در پيگيري وضعيت بيمار اهميت دارند.

3- اسيدترانكساميك از راه تزريقي بايد باسرعت حـداكثر 100 mg/min تجــويز شــود تــا از افــت فــشار خــون جلوگيري شود.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، اسهال و با تزريق سريع وريدي آن مواردي از تلوتلوخـوردن گـزارش شـده اسـت . هايپوتنشن، ترومبوز و تاري ديد نيـز از ايـن دارو گـزارش شده است.

مقدار مصرف :

خــوراكي:

بــراي پيــشگي ري از خــونريزي دربيمــاران هموفيليك يك روز قبـل از عمـل، 25 mg/kg هـر 6-8 ساعت مصرف ميشود. پس از جراحـي نيـز 25 mg/kg هر 6-8 ساعت براي 7-10 روز مصرف ميشود.

تزريقي:

مقدار 10 mg/kg بلافاصله قبل از جراحـي از راه وريدي تزريـق مـي شـود (شـكل تزريقـي بـه مـصرف خوراكي ارجحيت دارد). پس از جــراحي، در بيماراني كه قادر به مصرف دارو از راه خـوراكي نيـستند، 10 mg/kg هر 6-8 ساعت به مدت 7-10 روز تزريق وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 250 mg

Scored Tablet: 500 mg

(Injection: 50 mg/ml (5 ml

(Injection: 100 mg/ml (5 or 10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد