هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ترازودون - TRAZODONE

تعداد بازدید : 2026

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ترازودون براي درمان افسردگي تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو برداشـت مجـدد سـروتونين بـه داخل پايانه عصبي را مهارميكنـد و درنتيجـه سـروتونين مدت زمان بيشتري گيرندههاي خودرا تحريك ميكند.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو ازطريـق خـوراكي بخـوبي جذب ميشود. نيمه عمر پلاسمايي آن 5-9 ساعت اسـت . دركبد متابوليزه شده و داراي متابوليـت فعـال مـي باشـد . 95% به پروتئ ينهاي پلاسما متصل ميشـود . دفـع دارو از طريق صفرا و كليه ميباشد.

هشدارها:

درمـوارد زيـر ايـن دارو بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود بيماري قلبي، نارسايي كبدي و عيب كار كليه.

عوارض جانبي :

خشكي دهـان، خـواب آلـودگي، تـاري ديــد، اخــتلال در تطــابق و افــزايش فــشارداخل چــشم، يبوست، تهوع، اشكال در ادرار كردن، تعريق، نعوظ مداوم، بثورات جلدي، لـرزش دسـت، كهيـر، اخـتلالات رفتـاري (بخصوص در كودكـان ) ، هيپومانيـا، تـوهم (بخـصوص در سالمندان)، افزايش اشتها، تغييـر وزن، تـشنج، اخـتلالات حركتــي و ديــسكينزي، تــب، اگرانولوســيتوز، لوكــوپني، ائوزينوفيلي، ترو مبوسـيتوپني، هيپونـاترمي و اخـتلال در عملكر كبد از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهـاي دارويـي :

ايـن دارو بـا اثـر ضدتـشنجي داروهاي ضدصرع مقابله ميكند، ولي اثر سداتيو دارو هاي ضداضطراب و خوبآور را افزايش ميدهد. مصرف همزمان بـا داروهـاي ضدافـسردگي مهاركننـده آنـزيم مونـوآمين اكسيداز موجب تحريك سيستم اعصاب مركزي و افزايش فشارخون ميگردد. مصرف همزمان فـرآورده هـاي حـاوي الكل و ساير دارو هاي مضعف CNS همـراه بـا ايـن دارو، ممكن است سـبب تـشديد اثـرات مـضعف CNS شـود . مصرف همزمان دارو هاي كاهنـده فـشارخون بـا ايـن دارو ممكن است احتمال بر وز كاهش بيش از حدفـشارخون را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو بايستي حداقل 2 هفته پس از قطـع مصرف داروي ضدافسردگي مهاركننـده آنـزيم مونـوآمين اكسيداز شروع شود . با اين وجود حداقل يك هفته پس از قطع مصرف ايـن دارو، مـي تـوان مـصرف سـاير دارو هـا ي ضدافسردگي را آغاز نمود.

2- دوره درمان با اين دارو بايد كامـل شـود و ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده، مصرف شود.

3- درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر تا زمان مصرف نوبت بعدي كمتر از 4 ساعت بـاقي مانـده باشـد، ازمـصرف نوبـت فرامـوش شـده و دوبرابـر كـردن مقدارمصرف بعدي بايد خودداري گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود . مصرف اين دراو بايد به تدريج قطع شود.

5- درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف اين دارو مطلع شود.

6- ازمصرف همزمان فرآورده هـا ي حـاوي الكـل وسـاير داروهاي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري شود.

7- به دليل بروز احتمال سرگيجه، هنگام رانندگي ياكار باماشينآلاتي كه نياز به هوشـياري دارنـد، بايـد احتيـاط نمود.

8- به دليل بروز سرگيجه، هنگام برخاسـتن ناگهـاني از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

درابتـدا 150 ميلـيگـرم (سـالخوردگان 100 mg/day) درمقادير منقسم مـصرف مـي شـود كـه درصورت نياز هر 3-4 روز به ميـزان 50 mg/day قابـل افزايش است.

كودكــــان:

در كودكــــان 6-18 ســــال، ابتــــدا 1/5-2 mg/kg/day درمقادير منقسم مصرف ميشود و سپس مقدار مصرف هـر 3-4 روز برحـسب نيـاز وتحمـل بيمار تاحداكثر 6 mg/kg/day افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet:50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد