هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تريامـسينولون(TRIAMCINOLONE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :802

موارد مصرف :

تريامـسينولون بـراي درمـان علامتـي اختلالات شديد التهابي پوست از قبيل اگزما هايي كـه بـه ساير كورتيكواستروئيدهاي ضعيفتر پاسخ نمـي دهنـد و پسوريازيس بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـا عبـور از غـشاء سـلولي بـه گيرندههاي اختصاصي خود در سيتوپلاسم متصل شـده و كمپكس دارو – گيرنده وارد هسته سلول مـي شـود . ايـن كمپلكس با اتصال بـه نـواحي خاصـي از DNA ،موجـب تحريـك رونـد رونويـسيmRNA و بـدنبال آن سـاخت آنزيمهاي مهاري ميگردد كه گمان ميرود مسئول ايجاد اثرات مهاري ضدالتهابي ميباشند.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم كورتيكواستروئيد ها عمدتاً درخود پوست انجام ميگيرد، ولي متابوليسم پوستي ايـن دارو نسبت به ساير كورتيكواستروئيد هـاي پوسـتي كمتـر ميباشد و به همين دليل جـذب سيـستميك دارو نـسبتاً بالا است. متابوليسم دارو كبدي است.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو درشـيرخواران كمتـر از يكــسال، بــراي درمــان پــلاكهــاي منتــشر و گــسترده پسوريازيس، عفونت هاي باكتريايي، قارچي و يـا ضـايعات ويروسي پوستي و درمان نشده، روزاسـه و درماتيـت هـاي اطراف د هان، براي درمان آكنه و در صورت بروز آلرژي به كورتيكوستروئيدها نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -از ماليدن اين دارو برروي پوسـت بچـه هـا تـا حـد امكان بايد پرهيز شود.

2 -از مصرف طـولاني مـدت فـرآورده بـر روي پوسـت صورت بايد اجتناب گردد.

عــوارض جــانبي:

بــه دليــل كــم بــودن متابوليــسم تريامسينولون در پوست، امكان جذب سيستميك آن بـالا بوده و بروز عوارضي نظير سندرم كوشينگ، افـزايش قنـد خون، وجود قنـد در ادرار و در درازمـدت تـضعيف محـور هيپوتالاموس – هيپوفيز – فوق كليه محتمـل مـي باشـد . بروز عو ارض جانبي موضـعي ماننـد تـشديد عفونـت هـاي درمـان نـشده، نـازك شـدن پوسـت، درماتيـت تماسـي، درماتيت پري اورال، اختلالات التهابي در ناحيه صورت بـه ويژه نزد خانم هـا و آكنـه در محـل كـاربرد فـرآورده نيـز گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1 -از مصرف خودسرانه اين دارو بايد خودداري شود.

2 -از بكار بردن پوشش و يا پانسمان روي ناحيـه تحـت درمان با تريامسينولون بايد خودداري شود.

3 -از تماس دارو با چشمها بايد اجتناب گردد.

4 -در صورتي كه بعد از دو هفته عارضه اي كه براي آن تريامسينولون تجويز شده، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شـد، بايد به پزشك مراجعه شود.

5 -قبل از شيردهي ، اين دارو بر روي بافت پستان نبايـد مصرف شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان: از كرم يا پماد تا 2 بار در روز و در كودكان تنها يك بار در روز استفاده ميشود.

اشكال دارويي :

%1.0: Cream Topical

%1.0: Ointment Topical

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد