هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تريــامترن(TRIAMTERENE-H)

تعداد بازدید : 1012

موارد مصرف :

اين تركيب دارويـي بـه عنـوان داروي كمكي در كنترل حالات خيزدار (مانند نارسـايي احتقـاني قلـب، سـيروز كبـدي، سـندرم نفروتيـك، خيـز ناشـي از كورتيكوستروئيدها و خيز باعلـت نامـشخص )، در درمـان زيادي فشارخون (بويژه در مواردي كه نياز بـه يـك مـدر نگهدارنـده پتاسـيم باشـد) و همچنـين در درمـان كمـي پتاسيم خون ناشي از مصرف دارو هاي مدر در افراد مبـتلا به زيادي فشارخون (درصورتي كه سـاير تـدابير مفيـد يـا كافي نباشند) مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

تريــامترن بــسرعت ولــي نــاقص از مجراي گوارش جذب مـي شـود (30-70 درصـد ). پيونـد تريامترن به پروتئين متوسط است و متابوليسم آن كبدي است. نيمه عمر تريامترن در افراد با كليه سالم، 90-120 دقيقه و در عيب كار كليه 10 ساعت ميباشد. زمـان لازم براي شروع اثر دارو به عنوان مدر 2-4 ساعت و زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت تريامترن، 2-4 سـاعت اسـت . زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر بامصرف مقادير متعـدد يك يا چنـدروز اسـت . طـول اثـر تريـامترن 7-9 سـاعت ميباشد. تريامترن بطور عمده از طريق صفرا دفع ميشود. موارد منع مصرف : ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه افزايش پتاسيم خون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيادراري يا عيب كار كليه، افراد مبتلا به ديابت و بيماري كليوي و نوزادان مبتلا به يرقان.

2- بيماراني كه شديداً بدحال هـستند يـاحجم ادرار آنهـا كم است، بيشتر در معـرض خطـر زيـادي پتاسـيم خـون هستند. 3- اندازهگيري فشارخون در طول درمـان بـا ايـن دارو در فواصل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، خـشكي د هـان، بثورات جلـدي، كـاهش مختـصر در فـشارخون، افـزايش پتاسيم خون و حساسيت به نور بامصرف تريامترن گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ممكن اسـت منجــر بــه افــزايش پتاســيم خــون شــود و اثــر كاهنــده فشارخون افزايش يابد . مصرف همزمان اين دارو با ليتـيم به علت كاهش كليرانس كليوي ليتيم، ممكن است سـبب بروز مسموميت با ليتيم شود . خطر بالارفتن پتاسيم خون بامصرف همزمان اين دارو با مكمل هاي حـاوي پتاسـيم و سيكلوسپورين افزايش مي يابد. اثرات ضدانعقادي هپـارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است كـاهش يابد. مصرف همزمان كلستيرامين با اين دارو ممكن اسـت سبب مهار جذب هيدروكلروتيازيد گردد . مصرف همزمـان هيدروكلروتيازيد با گليكوزيد هاي ديژ يتـال ممكـن اسـت خطر بروز مسموميت با ديژيتال را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف ايـن دارو حتـي در صـورت احـساس بهبـودي بايدادامه يابد.

2- اين دارو زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكـه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف اين دارو ممكن اسـت تاآخر عمر ضروري باشد.

3- احتمال بروز كمي يا زيادي پتاسيم خون وجـود دارد . بنابراين ممكن است پـي گيـري ميـزان پتاسـيم در رژيـم غذايي لازم باشد.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

5 - درصورت فراموش شدن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اينكـه زمان مصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد . دراينـصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

به عنوان مدر وپائين آورنده فـشارخون در بزرگسالان، 1-2 قرص در روز تجويز مـي شـود . مقـدار نگهدارنده براي بعضي از بيماران يك قرص در روز يا يـك روز در ميان ميباشد.

اشكال دارويي :

+ Tablet: Triamterene 50 mg

Hydrochlorothiazide 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد