هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تری فلوپرازین(TRIFLUOPERAZINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :2544

مــوارد مــصرف :

ايــن دارو در درمــان اخــتلالات پسيكوتيك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

پــس از مــصرف خــوراكي جــذب گرديــده، امــاداراي متابوليــسم عبــور اول كبــدي اســت . حـداكثر غلظـت پلاسـمايي 2-4 سـاعت پـس از مـصرف خوراكي ايجاد ميگـردد . دارو بـه ميـزان زيـادي در كبـد متابوليزه شده و عمدتاً از راه كليه دفع مـي گـردد . پيونـد اين دارو به پروتئينهاي پلاسما بسيار زياد است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود بيماري قلبي (كمي يا زيـادي شـديد فـشارخون )، ضـعف شـديد CNS، كومــا، ســندرم مــادرزادي QT طــولاني، ســابقه آريتمي قلبي و نقايص مادرزادي ژنتيكي كه سبب كاهش فعاليت ايزوآنزيم P450 2D6 شود، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود الكليسم حاد، ديـسكرازي خـوني، آسـيب شـديد مغـزي، تصلب عروق مغزي، كاهش ذخيره قلبي مانند بي كفـايتي دريچه ميترال، بي كفايتي عروق مغـزي، فئوكروموسـيتوم، بيكفايتي كليه، سندرم Reye، عيـب كـار كبـد، سـابقه حساسيت به هر يك از فنوتيازينها.

2- بررسي حركات غيرطبيعي و مـشاهده دقيـق علائـم اوليـه ديـسكينزي، بطـور مـنظم درطـول درمـان، بـويژه درسالخوردگان و بيمااراني كه مقـادير زيـاد دارو دريافـت ميكنند، توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

آثار خارج هرمي خصوصاً ديستونيك و آكـاتزي، خـوابآلـودگي، اثـرات ضدموسـكاريني و كمـي فشارخون، افزايش سرعت ضربان قلب، آريتمي و سـندرم شبه سنكوپ ازجمله عوارض جانبي داروهستند.

تداخلهاي دارويـي:

تـري فلوئـوپرازين خطـر ايجـاد آريتمــيهــاي بطنــي را در مــصرف همــراه بــا دارو هــاي ضدآريتمي، مسدد هاي گيرنـده بتاآدرنرژيـك و دارو هـا ي ضدهيــستامين ماننــد ترفنــادين و آســتميزول افــزايش ميدهد. مصرف فنوتيازين ها همراه با ضدافسردگي هاي سه حلقه اي ، سبب كاهش متابوليسم و افزايش غلظت خـوني آنها ميگـردد . ايـن دارو بـا كـاهش آسـتانه تـشنج، بـااثر داروهـاي ضدصـرع، مقابلـه مـينمايـد. مـصرف ايـن دارو همزمان با متيل دوپا، متوكلوپراميد و ليتيم سبب افزايش اثــرات خــارج هرمــي آنهــا خواهــد شــد. بــروز ســندرم آنسفالوپاتيك در تعدادي از بيماران كه همزمان با ليتيم و داروهاي ضدپسيكوز دريافت كرده اند ، گزارش شده است . اثرات ضدپاركينسون لوودوپا در صورت مصرف همزمـا بـا اين دارو ممكن است مهارشود. مصرف همزمـان دارو هـا ي كاهنده فشارخون با اين دارو مم كن اسـت سـبب كـاهش شــديد فــشارخون شــود. مــصرف همزمــان ايــن دارو بــا داروهاي ضدتيروئيد ممكن است خطر بروز آگرانولوسيتوز را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدارتجويز شده مصرف شود.

2- براي حصول اثـرات درمـاني مطلـوب، ممكـن اسـت چندهفته زمان موردنياز باشد.

3- درصورتي كه يك نوبت مصرف داروفراموش شود، اگر رژيم درماني بصورت يك نوبت مـصرف در روز باشـد، بـه محض به يادآوردن درهمان روز، نوبت فراموش شده، بايد مصرف شود . درغيراينـصورت ، از مـصرف نوبـت فرامـوش شـده بايـد خـودداري شـود . اگـر رژيـم درمـاني بـصورت چنـدنوبت در روز باشـد، بـه محـض بـه يـادآوردن طـي يكساعت، آن نوبت بايد مـصرف شـود . درغيراينـصورت از مصرف نوبت فراموش شده يا دوبرابر كـردن مقدارمـصرف بعدي بايد خودداري گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود. قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

5- ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل و سـايردارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

6- درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اورژانس، پزشك بايد ازمصرف اين دارو آگاه گردد.

7- هنگام رانندگي يا كـار باماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

8- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

9- هنگام ورزش در هواي گرم يا هنگام حمام آب گـرم به علت احتمال بروز شوك حرارتي بايداحتياط نمود.

10-اين دارو ممكن است سبب بروز خشكي دهان شـود . درصورت تداوم خشكي دهان به مـدت بـيش از دوهفتـه، بايد به پزشك مراجعه نمود.

11-احتمال بروز حـساسيت بـه نـو ر بامـصرف ايـن دارو وجود دارد . استفاده از عينـك و لبـاس محافظـت كننـده ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

در درمان اختلالات پسيكو تيك، ابتدا 2-5 ميليگرم 1-2 بار در روز مـصرف مـي شـود . مقدارمـصرف بتدريج درصورت تحمل ونياز بيمار افزايش مييابد.

كودكــــان:

در درمـــان اخـــتلالات پـــسيكوتيك، دركودكان6-12 سال، ابتدا يك ميليگرم 1-2 بـار در روز مصرف ميشودو سپس مقدارمصرف در صـورت تحمـل و نياز بيمار بتدريج افزايش مي يابد. مقدارمصرف در كودكان بزرگتر از 12 سال، مانند بزرگسالان است. تزريقي

بزرگـسالان :

مقـدار 1-2 ميلـي گـرم هـر 4-6 سـاعت تزريق عضلاني ميشود. 

كودكان:

دركودكان 6-12 سال، مقدار يـك ميلـي گـرم 1-2 بار در روز تزريق عضلاني ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg

Injection: 1 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد