هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تری هگزيفنيديل(TRIHEXYPHENIDYL)

ضد پارکینسون

تعداد بازدید :1110

موارد مصرف :

تري هگزيفنيديل در درمـان بيمـاري پاركينسون و كاهش عوارض خارج هرمي ناشي از دارو هـا (به جز ديسكنزي ديررس) تجويز ميشود.

مكانيــسم اثــر:

ايــن داروهــا بــا مهــار گيرنــدههــاي موسكاريني در مغز موجب ميشود كه تعادل بين فعاليـت سيستم كولينرژيك و دوپامينرژيك برقـرار شـود . بعـلاوه، داراي اثــر مــستقيم ضداسپاســم برعــضلات صــاف نيــز ميباشد.

فارماكوكينتيك:

از راه خوراكي بخوبي جذب ميشـود . اثـر دارو پـس از يكـساعت شـروع و طـول اثـر آن 6-12 ساعت است. موراد منـع مـصرف : ايـن دارو در مـوارد احتبـاس ادراري درمان نشده، گلوكـوم بـا زاويـه بـسته يـا انـسداد دستگاه گوارش نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- اين دارو در موارد بيماري قلبي – عروقي يـا نارسـايي كبدي يا كليوي بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- اين دارو ممكن است براعمـالي كـه نيـاز بـه مهـارت دارند، مثل رانندگي تاثير بگذارد.

3- مقـادير انـدك دارو باعـث تـضعيف CNS مـيشـود، درحالي كه در مقادير بالاتر ممكـن اسـت باعـث تحريـك مغز شود.

عـوارض جـانبي:

خـشكي دهـان، اخـتلال گوارشـي، گيجي، تاري ديد، احتبـاس ادرار، افـزايش ضـربان قلـب، افــزايش حــساسيت، عــصبي شــدن، تــوهم، تحريــك و اختلالات رواني از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف توام اين دارو با دارو هـا ي ديزوپراميد، ضدافسردگي سه حلقه اي و مهاركننده آنزيم مونوآميناكسيداز، آنتي هيستامين، فنوتيازين ها، آمانتادين و داروهـــاي آنتـــيكولينرژيـــك باعـــث افـــزايش اثـــر آنتيموسكاريني ميشود. ايـن دارو جـذب كتوكونـازول و غلظت پلاسمايي فنوتيازين ها را كاهش ميدهـد و بـا اثـر سيزاپرايد بر دستگاه گوارش مقابله ميكنـد . ايـن دارو بـا ايجادخشكي دهان، در حل شـدن نيتـرات هـاي زيرزبـاني اختلال ايجاد كرده و اثر آنها را كاهش ميدهـد . درصـورت مصرف همزمان با لودوپا ممكن است باعث افزايش كارآيي لودوپا شود . درصورت وجود سابقه س ايكوز مصرف همزمان توصيه نميشود.

نكات قابل توصيه :

درصورت بـروز خـشكي دهـا ن يـا عوارض گوارشي بهتر است قبل از غذا مصرف شود.

مقدار مصرف :

مقدار 1-5 mg/day پس از صـبحانه مصرف ميشود كه بتدريج تا 10 ميليگرم قابـل افـزايش است. مقدار مصرف نگهدارنده معمولاً 5-15 mg/day در 3-4 نوبت منقسم است. 

اشكال دارويي :

Tablet: 2 mg, 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد