هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تري متافان کامسيلات(TRIMETHAPHAN CAMSYLATE)

تعداد بازدید : 1724

موارد مصرف :

ايـن دارو از طريـق انفوزيـون آهـسته وريدي جهت ايجاد كاهش ك نترل شده فشار خـون حـين عمل جراحي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو انتقال ايمپالس هـاي عـصبي در گانگليونهاي سمپاتيك و پارا سمپاتيك را مهار ميكنـد . انـسداد سـمپاتيك سـبب گـشاد شـدن عـروق محيطـي ميشود. اين دارو همچنين داراي يك اثر مـستقيم گـشاد كنندگي عروق بر روي عروق خوني محيطي نيز ميباشد. فارماكوكينتيك: اين دارو به سرعت عمل نموده و اثـر كاهنده فشار خون اين دارو به مدت 10-15 دقيقه بـاقي مي ماند.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه asphyxia، بي كفايتي ريوي، ان ميتصحيح نشده، شوك يا كاهش حجم خون، تصلب شرائين شدي د، بيماري شديد ايـسكميك قلـب، تنگـي دريچـه پيلـور و بـارداري نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- فشار خـون بيمـار در طـول مـصرف دارو بايـد بـدقت كنترل شود (قبل از بستن برش جراحي، فشار خون بايـد افزايش يابد).

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيمـاران مبـتلا بـه نارسـايي كبـدي و كليـوي، بيمـاري دژنراتيو CNS، بيماري آديسون، هيپـرپلازي پروسـتات، گلوكوم، بي كفايتي عروق كرونر يا عروق مغزي و ديابـت، بيماران مسن و ناتوان و سابقه آلرژي.

عوارض جانبي :

يبوست و كاهش شـديد فـشار خـون، فلـج ايلئـوم، احتبـاس ادرار، سـيكلوپلژي، گـشاد شـدن مردمك چشم، تـاكي كـاردي، ايجـاد آنـژين و اخـتلالات گوارشي مانند تهوع، بي اشتهايي، اسـتفراغ، كـاهش فـشار خون وضعيتي و ايست تنفسي با انفوزيون دارو با سـرعت بيش از 50 mg/min با مصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

تداخل دارويي :

در بيمارا ني كه ساير داروهاي كاهنده فشار خون، داروهاي تضعيف كننده فعاليـت عـضله قلـب، شل كننده هاي عضلاني و ضد التهاب غير اسـتروئيدي يـا كورتيكواستروئيدي مصرف ميكنند، مصرف اين دارو بايد يا احتياط صورت گيرد.

مقدار مـصرف :

از طريـق انفوزيـون آهـسته وريـدي محلول حاوي 1 mg/mL مصرف ميشـود . انفوزيـون بـا سرعت 3-4 mg/mL ش روع و سـپس بـر اسـاس پاسـخ بيمار، سرعت انفوزيون تنظيم ميگردد.

اشكال دارويي :

Injection: 500 mg/10 mL

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد