هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تريمتوپريم - TRIMETHOPRIM

تعداد بازدید : 906

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادراري و برونشيت حاد ومزمن مصرف ميشود.

 مكانيسم اثـر :

تـريمتـوپريم يـك مهاركننـده آنـزيم ديهيــدروفولاتردوكتــاز اســت و از ايــن طريــق مــانع بيوسنتز برخي از آمينواسيد ها و ن وكلئوتيـد هـا ي ضـروري براي باكتري و در نتيجه توقف رشد باكتري ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 ترومتوپريم به سرعت و تقريباً به طور كامل از راه مجراي گوارشي جذب ميشود. غلظت سـرمي دارو 1-4 سـاعت پـس از مـصرف خـوراكي بـه اوج خـود ميرسد. اين دارو به طور وسيع در بدن انتـشار مـي يابـد . نيمه عمر آن 8-11 ساعت است كه در كودكان كوتاه تر ودر صورت ع يب كار كليه طولاني تر خواهدشـد . دفـع ايـن دارو عمدتاً كليوي است.

 موارد منع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمار به نارسايي شــديد كليــه، داراي ســابقه حــساسيت بــه ايــن دارو و ديسكرازي خوني اين دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1-درصورت بروز واكنش هاي حساسيت مفـرط يـا بـروز بثورات جلدي مصرف اين دارو بايد قطع شود.

 2- درصورت عيب كار كليه يـا كبـد، بيمـاران مبـتلا بـه كمبود فولات و پورفيري، مصرف اين دارو بايد با احتيـاط فراوان صورت گيرد.

 3- در طول درمان با اين دارو انجـام آزمـون هـا ي خـوني توصيه ميشود.

 4- در بيماران سـالخورده كـاهش مقدارمـصرف ضـروري است.

 عوارض جانبي:

اختلالات گوارشـي (تهـوع، اسـتفراغ(، بثورات جلدي، خـارش، افـزايش پتاسـيم خـون، كـاهش هماتوپوئز، واكنش هاي حـساسيت بـه نـور، واكـنش هـا ي حــساسيت مفــرط (آنژيــوادم و آنافيلاكــسي) و مننژيــت آسپتيك گزارش شدهاند.

 تداخلهاي دارويي :

اين دارو غلظت سرمي برخـي از داروها مانند ديگوكـسين، فنـي تـوئين، پروكـائين آميـد را افـزايش مـيدهـد. مـصرف همزمـان تـريمتـوپريم (يـا كوتريموكـسازول) بـا دارو هـاي سـمي بـراي كليـه بـويژه سيكلوسـپورين خطـر بـروز مـسموميت كليـه را افـزايش مـيدهـد. مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا متوتركـسات و پيريمتامين كه خود مهاركننده فـولات ردوكتـاز هـستند، خطر بروز كم خوني مگالوبلاست يك را افـزايش مـي دهـد . مصرف همزمان ساير دارو هاي تضعيف كننده مغزاستخوان با ايـن دارو ممكـن اسـت باعـث كـاهش بيـشتر فعاليـت مغزاستخوان شود.

 نكات قابل توصيه :

 درصورت بروز بثـورات جلـدي يـا ساير علائم واكنش هاي حساسيت به دارو، مصرف آن بايد قطع شود.

مقدار مصرف:

 بزرگسالان: از راه خوراكي در درمان عفونت هـا ي حـاد 200 ميليگرم هـر 12 سـاعت و در درمـان عفونـت هـا ي مزمن يا پيشگيري از بروز عفونت 100 ميليگرم در شـب مصرف ميشود. كودكان: در كودكان با سن 6 هفته تا 5ماه، مقـدار 25 ميلـيگـرم، در كودكـان بـا سـن 6 مـاه تـا 5 سـال، 50 ميليگرم، و دركودكان با سن 6-12 سال، 100 ميليگرم مصرف ميشود كه اين مقدار در درمان عفونت هاي مزمن يــا پيــشگيري از بــروز عفونــت 1-2 mg/kg در شــب ميباشد.

 اشكال دارويي:

Tablet: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد