هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تری میپرامین(TRIMIPRAMINE)

تعداد بازدید : 1874

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان بيمـاري افـسردگي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو از طريق مهـار برداشـت مجـدد نوراپينفرين و سروتونين توسط غشاء پايانه سلول عـصبي پيشسيناپسي، غلظت آنها را در سيستم اعـصاب مركـزي افزايش مي دهد. بنظر مي رسد كه با تداوم مصرف اين دارو تغييراتي در سطح گيرنده ها ايجاد ميشود كه تا حـدودي اثرات ضدافسردگي اين دارو را توجيه ميكند. فارماكوكينتيـك: ايـن دارو پـس از تجـويز خـوراكي، بخوبي و بطور كامل ازمجـراي گـوارش جـذب مـي شـود . داراي متابوليسم گذر اول كبدي بوده، نيمه عمر اين دارو 9-11 ساعت ميباشد. 90% دارو به پروتئين هاي پلاسـما پيوند مي يابـد . زمـان شـروع اثـر دارو 2-3 هفتـه پـس از مصرف بوده و دفع آن از طريق كليه صورت ميگيرد.

هشدارها:

اين دارو درموارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود. الكلسيم حاد، آسم، اختلالات دوقطبي، اخـتلالات خـوني، گوارشي يا قلبي - عروقي، گلوكوم با زاويه بسته، افـزايش فشار داخـل كـره چـشم، پركـاري تيروئيـد، هيپرتروفـي پروستات، عيب كار كبد يا كليـه، اسـكيزوفرني، حمـلات تشنجي، حساسيت به دارو هاي ضدافسردگي سه حلقه اي و احتباس ادرار.

عوارض جانبي :

خشكي دهان، خواب آلـودگي، ضـعف و خـستگي، تـاري ديـد، افـزايش فـشارداخل كـره چـشم، يبوست، تهوع، اشكال در ادرار كـردن، كـاهش فـشارخون وضــعيتي، اخــتلال ضــربان قلــب، واكــنش هــاي ازديــاد حساسيت، اختلالات رفتاري، اختلالات حركتـي ، تـداخل در فعاليت جنسي، افزايش اشتها و وزن، عوارض اندوكرين مثـل ژنيكوماسـتي، اخـتلالات خـوني، لـرزش انـدامهـا، اغتشاش شعور، عصبانيت يـا بيقـراري از عـوارض جـانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان فـرآورده هـاي حاوي الكل و ساير دارو هاي مضعف CNS ممكـن اسـت سبب بروز ضعف شديد CNS، ضـعف تنفـسي و كـاهش فشارخون شـود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـا ي ضــدتيروئيد ممكــن اســت خطــر بــروز اگرانولوســيتوز را افزايش دهد . با مصرف همزمان فنوتيازين ها بـا ايـن دارو، اثرات آنتـي كولينرژيـك ياتـسكين بخـش ايـن دارو هـا يـا تريميپــرامين ممكــن اســت طــولان ي يــا تــشديد شــود . 

همچنين احتمال بروز حملات تشنجي افـزايش مـي يابـد.سايمتيدين ممكن است متابوليسم اين دارو را مهـار نموده و غلظت پلاسـمايي آن را افـزايش دهـد . اثـرات كاهنـده فــشارخون كلونيــدين و گوانتيــدين درصــورت مــصرف همزمان با ايـن دارو ممكـن اسـت كـاهش يابـد . مـصرف همزمان دار وهاي مهار كننده هاي آنـزيم MAO ازجملـه فورازوليدون و پروكاربـازين بـا ايـن دارو، منجـر بـه بـروز تشنجات شديد، بحران زيادي فشار خون يـا مـرگ شـده است. مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مقلد سمپاتيك ممكـن اسـت سـبب تـشديد عـوارض قلبـي - عروقـي و احتمالاًبروز آريتمي، تاكيكارد ي يا افزايش فشارخون شود . اين دارو از طريق كاهش آسـتانه تـشنج بـا اثـر دارو هـا ي ضدصرع، مقابله ميكند. بعضي از دارو هاي ضـد صـرع بـا كاهش غلظت پلاسمايي تريمي پرامين، اثـر ضدافـسردگي آن را كاهش مي دهنـد . درصـورت تزريـق داخـل نخـاعي متريزاميـد همزمـان بـا مـصرف ايـن دارو، احتمـال بـروز حملات تشنجي افـزايش مـي يابـدو بنـابراين بايـد از 24 ساعت قبـل و تـا 48 سـاعت بعـد از ميلـوگرافي مـصرف تريميپرامين قطع شود.

نكات قابل توصيه  :

1- ازقطع ناگ هاني مصرف دارو بايد پرهيز شود . درصورت نيـاز، كـاهش مقـدار مـصرف بتـدريج درطـول يـك دوره حداقل 4 هفتهاي بايد انجام شود.

2- در هفته هاي اول درمان به دليل افـزايش تمايـل بـه خودكشي بايد بيمار را تحت نظر قرار داد.

3- بيش از يك داروي ضدافسردگي در يك زمان نبايـد تجويز شود.

4- براي شروع اثرات درماني اين دارو حداقل 1-6 هفته وقت لازم است.

5- درمان سالمندان بايد با حداقل مقـدار شـروع شـود، زيرا به عوارض جانبي اين دارو حساسترند.

6- به علت نيمه عمر طولاني دارو، تجويز يكباره مقـادير آن در موقع خواب، كفايت ميكند.

7- به بيمار بايد يادآوري شود كه در صورت بروز علائـم آنتيموسكاريني به درمان ادامه دهد، چون به اين اثرات تا حدي تحمل حاصل ميشود.

8- درصورت وجود سابقه مصرف مهار كننده هاي آنـزيم MAO توسـط بيمـار، بايـد دو هفتـه بعـد از قطـع آن، مصرف اين دارو را آغاز نمود.

9- درصورت ضرورت مصرف داروي مهاركننـده MAO بايد حداقل يك هفته ميان قطع اين دارو وشروع مـصرف داروي جديد فاصله ايجاد شود.

10-اين دارو با ايجاد خواب آلودگي، ممكن است بر اعمالي كه نياز به مهارت و هوشياري دارند، مانند رانندگي، تـاثير بگذارد.

11-مصرف اين دارو در كودكان توصيه نميشود.

12-دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

13-درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به يادآوردن آن نوبت بايـد مـصرف شـود، مگر اينكـه، زمـان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد، در اينـصورت، مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گـردد . اگـر رژيـم درمـاني بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، نبايـد هنگـام صـبح دارو مصرف شـود . بهتـر اسـت در ايـن مـوارد بـا پزشـك مشورت گردد.

14-بـه دليـل احتمـال بـروز منگـي و سـرگيجه هنگـام برخاستن از حالت خوابيده و نشسته بايد احتياط نمود.

15-بامصرف اين دارو، خشكي دهان ممكـن اسـت بـروز نمايد. درصورت تداوم ايـن عارضـه بـه مـدت بـيش از 2 هفته، بايد به پزشك مراجعه نمود.

16- احتمال بروز حـساسيت بـ ه نـور بامـصرف ايـن دارو وجود دارد، لذا ضروري است از پوشش ضدآفتاب استفاده شود.

17-بيمار بايد 3-7 روز پس از قطع مـصرف تحـت نظـر باشد.

18-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو مطلع شود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضــد افــسردگي، ابتــدا 75 mg/day در مقادير منقسم مصرف ميشود و سـپس مقدار مـصرف برحـسب نيـاز و تحمـل بيمـار بتـدريج تـا y (تاحــــداكثر 200 mg/day) تنظــــيم ميشود. به عنوان نگهدارنده، 50-150 mg/day مصرف مــيشــود. در بيمــاران بــستري در بيمارســتان، ابتــدا 100 mg/day درمقادير منقسم مصرف ميشود و سپس مقدار مصرف طي چنـدروز تـا 200 mg/day (حـداكثر 250-300 mg/day طي 2-3 هفته) افزايش مييابد.

كودكان:

درنوجوانـان، ابتـدا 50 mg/day در مقـادير منقسم مصرف ميشود و سپس مقـدار مـصرف برحـسب نياز و تحمـل بيمـار تـا حـداكثر 100 mg/day تعيـين ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet(as Maleate): 25 mg, 100 mg

%Oral Drops: 4

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد