هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تریپتورلین - TRIPTORELIN

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :2387

مــوارد مــصرف:

ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي كارسينوماي پيشرفته پروستات استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يـك آنـالوگ صـناعي LHRH ميباشد. اسـتفاده طـولاني مـدت اشـكال آهـسته رهـش تريپتورلين ابتدا منجر بـه افـزايش سـطوح LH و FSH ميشود و متعاقباً مقادير آنها را كاهش مي دهد. در آقايان، آزادسازي LH و FSH منجر به افـزايش مـوقتي غلظـت تستوسترون مي شود. امـا تجـويز ماهيانـه تريپتـورلين در درمان كارسينوم پروستات منجر به كاهش ترشح FSH و LH و در نتيجه كاهش غلظت تستوسترون ميشود.

فارماكوكينتيـك:

حجـم ظـاهري توزيـع دارو بعـد از تجـويز داخـل وريـدي 0/5 mg از دارو در مـردان سـالم 30-33 ليتر اسـت . مكانيـسم متابوليـسم دارو ناشـناخته ميباشد. 42% از دارو به صورت دسـت نخـورده از طريـق كليه دفع ميشود.

مـــوارد منـــع مـــصرف:

ايـــن دارو در صـــورت وجودحساسيت مفرط به تريپتـورلين، LHRH يـا سـاير آگونيستهاي آن، انسداد در دسـتگاه ادراري يـا ضـايعات Vertebral متاستاتيك نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي :

افزايش موقتي در سطوح تـستوسترون در ابتداي دارو درماني ممكن است منجر به تشديد علائم شود كه تا انتهاي هفته دوم درمان، سطح تستوسترون به حد طبيعـي بـاز مـي گـردد .مـواردي از Compression طناب نخاعي كه منجر به فلج (با يا بدون عوارض كشنده ) ميشود، گزارش شده است . مواردي از آنژيـوادم و شـوك آنافيلاكتيك نيز گزارش شده است.

تــداخلهــاي دارويــي:

داروهــاي افــزايش دهنــده پرولاكتين خون، نبايد همزمان با تريپتورلين تجويز شوند.

نكات قابل توصيه :

1- در صورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، آن نوبت بايد در اسرع وقت مصرف شود.

مقدار مصرف :

اين دارو از راه داخل عضلاني به ميزان 3/75 ميلي گرم يك بار در ماه استفاده ميشود. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد