هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تروپيكاميـد(TROPICAMIDE)

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :698

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

 تروپيكاميـد بـه منظـور گـشادكردن مردمك چشم و فلج عـضله جـسم مژگـان ي در روش هـاي تشخيصي چـشم پزشـكي از جملـه انـدازه گيـري ميـزان خطاي انكساري و معاينـه انتهـاي چـشم و گـشاد كـردن مردمـك چـشم قبـل و بعـد از اعمـال جراحـي اسـتفاده ميشود و داراي طول اثر كوتاه ميباشد.

مكانيسم اثر :

تروپيكاميد يك داروي آنتـي كولينرژيـك است كه بـا مهـار گيرنـده هـاي موسـكاريني در عـضلات شعاعي عنبيه و عـضله جـسم مژگـاني بـه ترتيـب باعـث گشادشدن مردمك چشم و ايجاد فلج عضله جسم مژگاني ميگردد.

 فارماكوكينتيــك:

 حــداكثر اثــر دارو در گــشادكردن مردمك چشم بعد از 20-40 دقيقه و حداكثر فلج عـضله جسم مژگاني بعـد از 20-35 دقيقـه مـشاهده مـي شـود . گشادي مردمك چشم به مدت 6-7 ساعت و فلـج عـضله جسم مژگاني به مدت 2-6 ساعت ادامه مييابد.

 موارد منع مصرف :

اين دارو در گلوكوم با زاويه بسته يا استعداد ابتلا بـه آن و در كودكـان مبـتلا بـه صـدمات مغزي يا فلج اسپاسمي و سندرم داون نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- دارو ممكــن اســت با عــث تــاري ديــد و افــزايش حساسيت چشم به نور شود، لذا تا زمـان و ضـوح ديـد ، از رانندگي بايد اجتناب شود.

 2- بـراي ممانعـت از رسـيدن نـور UV بـه چـشم يـا محافظت چشمها در برابـر نـور خورشـيد ، از عينـك هـاي آفتابي بايد استفاده شود.

 عوارض جانبي :

 واكنش هاي رواني، اخـتلالات رفتـاري در كو دكان، خواب آلودگي و سردرد از عوارض جانبي ايـن دارو ميباشد.

 نكات قابل توصيه:

1- اين دارو باعث تاري ديد و افزايش حساسيت چـشم به نور ميگردد. در صورت تـداوم ايـن عـوارض بـه مـدت بيش از 24 ساعت، مصرف دارو بايـد قطـع و بـه پزشـك مراجعه شود.

 2- به دليل ايجاد تاري ديد ، از انجام ف عاليتهاي بالقوه خطرناك نظير رانندگي بايد خودداري شود.

 3- احتمال بروز سوزش موقت چشم وجود دارد.

 مقدار مصرف:

بزرگــسالان: بــه عنــوان فلــج كننــده تطــابق بــراي اندازهگيري خطا هاي انكساري، يك قطره از محلـول يـك درصد بر روي ملتحمه چكانده مـي شـود و 5 دقيقـه بعـد مصرف دارو تكرا ر ميگردد. براي معاينه انتهاي چشم، يك قطره از محلول 0/5درصد، 15-20 دقيقه پيش از معاينـه بر روي ملتحمه چكانده ميشود. كودكان: به عنوان فلج كننده تطابق براي انـدازه گيـري خطـاهـاي انكـساري در كودكـان، يـك قطـره از محلـول 0/5درصد بر روي ملتحمه چكانده ميشود و 5 دقيقه بعد مصرف دارو تكرار ميگردد.

 اشكال دارويي:

Ophthalmic Drops: 0.5%, 1%

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد