هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تامیفلو - Tamiflu

ضد ویروس

تعداد بازدید :1943

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از ابتلاي به آنفلـو انزاي نـوع A و B در بيمـاران در معـرض خطر مصرف ميشود.

مكانيـــسم اثـــر :

تامیفلو(اوســـلتاميويـــر) پـــيش داروي اوسلتاميويركربوكسيلات است كه يك مهاركننـده آنـزيم نورآمينيداز (سياليداز) ميباشد. اين آنزيم در عفونت زايـي و تكثير ويروسهاي آنفلوانزاي نوع A و B نقش دارد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب مــيشــود و در كبــد بطــور وســيع بــه متابوليــت فعــال تامیفلو(اوســـلتاميويـــر) كربوكسيلات تبديل ميشود. حدود 75% يك مقدار خوراكي بـصورت كربوكـسيلات واردگـردش خـون ميگـردد . نيمـه عمـر دارو 1-3 سـاعت اسـت . متابوليـت كربوكــسيلات متــابوليزه نمــيشــود و از راه ادرار دفــع ميگردد.

موارد منـع مـصرف :

مـصرف ايـن دارو در بيمـاران مبتلابه عيب شديد كار كليه توصيه نميشود.

هشدارها:

تامیفلو(اوســـلتاميويـــر) در بيمـاران مبـتلا بـه عيـب خفيف تا متوسط كار كليه بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود. ممكن است كاهش مقدار مصرف دارو ضروري باشد.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، دردشكم، سوء هاضمه و اسهال، سردرد، خستگي، بيخوابي، گيجي، بثورات جلـدي و التهاب مل تحمه بـا مـصرف ايـن دارو گـزارش شـده انـد . همچنين بندرت واكنش هاي حـساسيت مفـرط و خيلـي بندرت هپاتيت و سندرم استيونس – جانسون بـا مـصرف اين دارو ديده شده اند.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو به عنوان پيشگيري فصلي از ابتلا بـه آنفلوانزا يا پيشگيري ودرمان پس از قرارگرفت ن در معرض بيماري در افراد سالم توصيه نميشود.

2- مصرف اين دارو به عنوان پيشگيري طـي 48 سـاعت پس از شروع علائم بيماري در افـراد بـا سـن 13 سـال و بيشتر كه واكسن دريافت نكرده اند، توصيه ميشود. افـراد در معرض خطر عبارتند از سالخوردگان بـا سـن بـيش از 65 سال و مبتلايان به بيماري هاي مزمن ريـوي (ازجملـه آسم)، بيماري قلبي – عروقي (ازجمله زيادي فشارخون )، بيمـاري مـزمن كليـوي، ديابـت و بيمـاران دچـار ضـعف سيستم ايمني.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو 75 ميليگرم دوبـار در روز است كه مصرف آن بايد هرچه سـريعتر (طـي 48 سـاعت پـس از شـروع علائـم بيمـاري) آغازشـود. بـراي پيشگيري در افراد در معرض خطر پـس از قرارگـرفتن در معرض بيماري ، مقدار مصرف 75 ميليگرم يك بار در روز براي 7 روز و در موارد بـروز اپيـدمي همـين مقـدار تـا 6 هفته ميباشد.

كودكان:

مقدار مصرف دارو در كودكان با سـن بـيش از يك سال براي درما ن انفلوآنزا براساس وزن بيمـار مطـابق جدول زير ميباشد:

وزن (kg)

مقدار مصرف

كمتر از 15

15-23

23-40

بيش از 40

30 mg دو بار در روز

45 mg دو بار در روز

60 mg دو بار در روز

مانند بزرگسالان

اشكال دارويي:

Capsule: 75 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد