هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تامسولوسین - Tamsulosin

تعداد بازدید : 16949

موارد مصرف :

اين دارو در هيپـرپلازي خـوش خـيم پروستات بـه منظـور رفـع علائـم انـسداد ادراري مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

تامسولوسين يك مسدود كننـده گيرنـده آلفا-يك بوده و اثرات مشابه پرازوسين دارد . گزارش شـده است كه اين دارو براي گيرنده alpha 1A كـه 70 درصـد گيرندههاي آلفا -يك پروستات را شامل مـي شـود، بـسيار اختصاصي تر مي باشد.

فارماكوكينتيك:

تامـسولوسين از راه مجـراي گـوارش جذب مي شود و فراهمي زيستي آن تقريبا كامـل اسـت . ميزان و سرعت جذب همراه با غذا كاهش مي يابد. پس از مصرف خوراكي يك فرآورده پيوسـته رهـش، او ج غلظـت پلاسمايي پس از يكساعت حاصل مـي شـود . 99% از دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابـد . ايـن دارو در كبـد متابوليزه مي شود و از راه ادرار بصورت تغيير نيافته دفـع مي گردد. نيمه عمر دارو حدود 4 – 5/5 ساعت است.

هشدارها:

1-وضعيت فشار خون بيمار در طول درمان بـا ايـ ن دارو بايد به دقت پيگيري شود.

2-قبل از شروع درمان با ايـن دارو، بايـد از عـدم وجـود سرطان پروستات مطمئن شد.

عوارض جانبي :

اثــرات گــشاد كننــدگي عــروق ايــن دارو در مقايــسه بــا پرازوسـين كمتـر اسـت. ايـن دارو ممكـن اسـت موجـب ناهنجاريهاي انزال شود.

تداخلهاي دارويي :

اثركاهنده فشار خون ممكن است در صورت مصرف همزمان با دارو هاي ضددرد و ضــدالتهاب غيراســتروئيدي، بخــصوص ايندومتاســين، استروژنهـا يـا دارو هـاي مقلـد سـمپات يك كـاهش يابـد . مصرف همزمان با دوپامين ممكن است موجـب خنثي شدن اثر دوپامين در ايجاد انقباض عروق محيطـي شود. مصرف همزمان افـدرين بـا ايـن دارو ممكـن اسـت موجب كاهش اثر افدرين در افزايش فشارخون شود.

 

نكات قابل توصيه:

از شكـستن، جويـدن و يـا خـرد كردن كپسول بايد خودداري گردد. مقدار مصرف بزرگسالان: از راه خواراكي، بـا مقـدار 400 ميكروگـرم يكبار در روز پس از غذا و در يك زمان معـين در هـر روز مصرف مي شود . توصيه مي شود كـه مقـدار مـصرف هـر 2-4 هفته در صورت نياز تا حداكثر 800 ميكروگرم يكبار در روز افزايش يابد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد