هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تولمتین(Tolmetin)

تعداد بازدید : 1304

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

درحــالات درد و التهــاب ناشــي از بيماريهاي روماتيسمي، استئوآرتريت و ارتريـت جوانـان مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

بعد از مصرف خوراكي به سرعت جذب گرديده و پس از حدود يك ساعت حداكثر غلظت سـرمي ايجاد ميگردد. 99درصد دارو بـه پـروتئ ينهـا ي پلاسـما متصل ميشود. دارو در شـير ترشـح و در كبـد متـابوليزه ميشود. داروي غيرفعال از راه ادرار دفع مـي گـردد . نيمـه عمر اين دارو 5 ساعت است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سـابقه وجـود واكنش آلرژيك شـديد ازقبيـل آنافيلاكـسي يـا آنژيـوادم ناشــي از اســپيرين يــا ســاير داروهــاي ضــدالتهاب غيراستروئيدي يا پوليپ بيني همراه با اسپاسم برونش بـه علت مصرف اسپيرين، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيماري التهابي يا اولـسراتيو قـسمت فوقـاني يـا تحتـاني مجراي گوارش (شـامل بيمـاري Crohn، ديورت يكوليـت، قرحه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو )، همـوفيلي يـا سـاير اخــتلالات خــوني شــامل اخــتلال عملكــرد انعقــادي يــا پلاكتها، عيب كار كليه، استوماتيت، بيمـاران سـالخورده (به علت عوارض كبدي وكليـوي )، بيمـاراني كـه احتمـال بروز خونريزي و زخم گوارشي در آنها زياد ميباشد.

عوارض جانبي:

اختلالات گوارشي مانند تهوع، اسـهال ، زخم و خونريزي ممكن است ايجـاد گـردد . واكـنش هـاي آلرژيك بويژه آنژيوادم، برونكواسپاسم و بثـورات جلـدي و نيز سردرد، سرگيجه واختلالات شنوايي نظيـر وزوزگـوش ممكن است بروز نمايد.

تداخلهاي دارويي :

تولمتين اثـر كاهنـده فـشارخون مهاركنندههاي آنزيم تبديل كننده انژيوتانسين را معكوس نموده، احتمال بالارفتن پتاسيم خون و نارسايي كليوي را افــزايش مــيدهــد. مــصرف تــولمتين همــراه دارو هــاي ضدميكروبي از دسته كينولـون هـا ، خطـر بـروز تـشنج را افـزايش مـي دهـد. اثـر داروهـاي پـائينآورنـده قنـدخون (سـولفونيل اوره) احتمـالاً بـا مـصرف تـولمتين افـزايش مييابد. خطـر سـميت كليـوي سيكلوسـپورين درصـورت مـصرف همزمـان بـا تـولمتين تـشديد مـيگـردد. دفـع متوتركسات و ليتيم بوسيله اين دارو كاهش مي يابد. مهار تجمع پلاكتي توسط اين دارو و زخم و خونريزي گوارشي در بيماراني كه تحـت درمـان بـا دار وهـاي ضـدانعقاد يـا ترومبوليتيك هستند، ممكن است خطرناك باشد . مصرف همزمان اين دارو با اسـپيرين توصـيه ن مـي شـود . مـصرف همزمان اسيدوالپروئيك با اين دارو خطر خـونريزي را بـه دليل تداخل درعملكرد پلاكت افزايش مـي دهـد . غلظـت پلاسمايي سيكلوسپورين درصورت مصرف همزمان با ايـن دارو افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود. مصرف بيش از 7 روز نيـز توصـيه نمـي شـود ، مگـر اينكه مطابق دستور پزشك باشد.

2- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو، اگـر رژيــم درمــاني بــصورت يــك يــا دوقــرص در روز باشــد، درصورت به يادآور دن طي يك يا دوساعت پـس از نوبـت فراموش شده، آن نوبت بايد مصرف شود . اگر رژيم درماني بـصورت بـيش از دوقـرص در روز باشـد، بـه محـض بـه يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد . مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

3- دارو بهتراس ت همراه بـا غـذا مـصرف شـودتاتحريك گوارشي كاهش يابد.

4- مراجعه منظم به پزشك درصورت مصرف دراز مدت، به منظور بررسي پيشرفت درمان توصيه ميشود.

5- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد. 6- درصورت مشاهده علائم شبه انفلـوآنزا (لـرز، تـب يـا درد عضلاني ) قبل يا همزمان با بثـورات جلـدي ، بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضدروماتيــسم، ابتــدا 400 ميليگـرم سـه بـار در روز مـصرف مـي شـود . بـه عنـوان نگهدارنــده، مقــدار 600-1800 mg/day در ســه يــا چهارمقدارمنقسم مصرف ميشود. در درمان اسـتئوارتريت 600-1600 mg/day در ســه يــا چهــار مقدارمنقــسم مصرف ميشود.

كودكان:

به عنوان ضدروماتيسم در كودكان بزرگتر از 2 ســال، 20 mg/kg/day در ســه يــا چهارمقدارمنقــسم مــــصرف مــــيشــــود. بــــه عنــــوان نگهدارنــــده، 15-30 mg/kg/day در مقاديرمنقسم مصرف ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد