هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ترامادول - Tramadol

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :1268

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو معمولاً براي درد هاي متوسط و نسبتاً شديد همچنين پس از اعمال جراحي ارتوپـدي و زنان از جمله سزارين بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك ضد درد با اثر مركزي اسـت ولي از نظر شيميايي مشابه بـا تركيبـات تريـاك نيـست . مكانيسم اثر آن بطور كامل مشخص ن ميباشد. اما احتمالاً با اتصال به گيرنده هاي µ اوپيوئيـد و مهاربرداشـت مجـدد نوراپينفرين و سروتونين اثرخود را اعمـال مـي كنـد . اثـر ضددردي ترامادول يك دهم اثر مرفين ميباشد.

فارماكوكينتيك:

جذب خـوراكي دارو سـريع و تقريبـاً كامل است . ولي فراهمي زيستي آن 75% ميباشـد . بطـور عمده از طريق كبد متابوليزه و به وسيله كليه (30% تغيير نيافته و 60% به صورت متابوليت) دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت مسموميت حاد با الكـل و ساير مضعف هاي CNS ، احتمال سوء استفاده داروئي و الكليسم، نبايد از اين دارو استفاده كرد.

هشدارها :

1- درصورت عيب كار كبد يا كليه، ضعف تنفسي، تـشنج و حساسيت به اوپيوئيد ها يا ترامادول و همچنين شـرايط حاد شكمي، افزايش فشارداخل جمجمهاي، ضـربه مغـزي اين دارو را بايد با احتياط فراوان به كار برد.

2- احتمال تحمل و وابـستگي وسوءاسـتفاده از ايـن دارو وجود دارد . باقطع ناگهاني مصرف، احتمـال بـروز عـوارض سندرم قطع وجود دارد، لذابايـد مـصرف دارو بـه تـدريچ قطع شود.

3- استفاده از اشكال تزريقي اين دارو ممكن است منجـر به عوارض شديد شود. لذابايد در بيمارستان تجويز شود.

عوارض جانبي :

درد معده يا شكم، بي اشتهايي، ضـعف، تحريـك سيـستم عـصبي مركـزي، يبوسـت يـا اسـهال ، سرگيجه، خـواب آلـودگي، خـشكي دهـان، سـوء هاضـمه، سردرد، تهوع، خارش، بثورات پوسـتي، تعريـق، اسـتفراغ، برافروختگي و افت فشارخون و بندرت شـوك از عـوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با الكل، داروهاي بيهوش كننده عمومي، مضعف هاي CNS موجب تضعيف شديد CNS ميشود. كاربامازپين باعث افـزايش متابوليسم ترامادول مي شوند. مصرف ايـن دارو همـراه بـا مهاركنندههاي مونوآمين اكسيداز موجـب كـاهش آسـتانه حمله عصبي ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز سرگيجه و تـاري ديـد و نيـز هنگـام برخاستن بايد احتياط كرد.

2- به دليل احتمال مسموميت از مصرف مقادير بيشتر از مقادير توصيه شده بايد خودداري نمود و در صورتي كه با تداوم مصرف دارو، اثـر دارو كـاهش يافـت بـدون نظـر پزشك نبايد مقدار مصرف را افزايش داد.

3- در حــين مــصرف ايــن دارو، در مــصرف دارو هــاي مضعف CNS و الكل بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

خوراكي و تزريقي بزرگسالان:

50-100 ميليگرم هر 6 سـاعت يـك بـار مــصرف شــود. در بيمــاران مبــتلا بــه نارســايي كليــوي 50-100 ميليگرم هر 12 ساعت يكبار مصرف مـي شـود. حداكثر مقدار مجـاز 400 mg/day (يـا 200 mg/day براي بيماران با كليرانس كراتينين كمتر از 30 ml/min) ميباشد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 50, 100 mg

Capsule: 50 mg

Injection: 50 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد