هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

والریان(VALERIAN)

تعداد بازدید : 4412

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده در تـنش هـاي عـصبي، اضطراب و بيخوابي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابوليـسم گا بـا (GABA) مــيشــود. گلوتــامين موجــود در عــصاره سنبلالطيب به راحتي از سد مغزي – خوني عبور كرده و توسط پايانه هـا ي عـصبي بـاز جـذب شـده بـه GABA تبديل ميشود. افـزايش غلظـت گابـا (GABA) موجـب كاهش فعاليت سيـستم عـصبي مركـزي (CNS) و بـروز اثرات آرامبخش والرينيك اسيد ميگردد. عصاره بادرنجبويـه داراي اثـرات آرامـبخش روي سيـستم اعصاب مركزي(در موش) ميباشد.

اجزاء فرآورده :

اين فرآورده از عصاره خشك ريـشه و ريــزوم ســنبلالطيــب (Valeriana officinalis) بــه ميـــزان 22/08% و عـــصاره بادرنجبويـــه ( Melissa officinalis) به ميزان 11/5% تهيه شده است. مواد م وثره: والرينيك اسيد، والپوتريات ها، روغـن هـاي فرار نظير سيترال و سيترونلال.

هشدارها:

1- مصرف مقادير زياد اين فـرآورده ممكـن اسـت ايجـاد خوابآلودگي نمايد . بنابراين، هنگام راننـدگي يـا كـار بـا ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارند، احتياط شود.

2- ايمنــي مــصرف ايــن فــرآورده در دوران بــارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عوارض جانبي :

با مصرف طولاني مـدت ايـن فـرآورده ممكن است سردرد، بيقراري، بي خوابي، ميدرياز واخـتلال در عملكرد قلب بروز نمايد. تداخلهاي دارويـي : مـصرف ايـن فـرآورده موجـب تــشديد اثــر ســاير داروهــاي آرامــبخش (از جملــه بنزوديازپينها و باربيتوراتها) ميگردد. مقدار مصرف: روزي سه بار هر بار 1-2 كپسول.

اشكال دارويي :

Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد