هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

والپروات سدیم - VALPROATE SODIUM

تعداد بازدید : 19131

موارد مصرف :

اين دارو درمان صرع سـاده و پيچيـده غياب مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو مشابه فني تـوئين و كاربامـازپين با انسداد جريان سديم، ازف عاليت با فركانس زياد نـرون هـا جلوگيري ميكند و با مهار آنزيم تجزيه كننـده GABA، غلظت آن را در مغز افزايش مي دهد. همچنـين ايـن دارو در غلظت هاي زياد، جريان پتاسيم در غـشاء سـلول هـاي مغزي را افزايش ميدهدو غشاء را هيپرپولاريزه ميكند.

فارماكوكينتيــك:

ازطريــق خــوراكي بخــوبي جــذب ميشود. پيوند دارو به پروتئين بسيار زياداست . غذا، جذب اين دارو را به تاخير مياندازد. اين دارو در كبد متابوليزه و از طريق كليه ها دفع ميشود. نيمه عمر دارو 6-16 ساعت ميباشد. موارد منع مصرف : در بيمـاري هـا ي فعـال كبـدي و سابقه فاميلي نارسايي شديد كبد نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- قبل از شروع درمان و در طول 6 ماه اول درمان با اين دارو، بايد عملكرد كبد تحت نظر باشد.

2- درصــورت وجــود نارســايي شــديد كليــوي، لوپــوس اريتماتوز سيستميك يا پورفيري بايد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

3- اختلال عملكرد كبد (ازجمله نارسايي كبدي كشنده ) بامصرف اين دارو ممكن است در كودكان كمتر از 3 سال، افرادي كه اختلالات متابوليك يا دژنراتيو دارند، در حالت اخـتلال ارگانيـك مغـزي يـا تـشنجات شـديد همـراه بـا عقبماندگي ذهني، بروز كند.

4- درصورت بروز درد حاد شكمي كه ممكن است نـشانه پانكراتيت باشد، بايد مراقبتهاي لازم انجام شود.

عوارض جانبي :

تحريك گوارشي، تهوع، عـدم تعـادل و رعشه، افزايش غلظـت آمونيـاك خـون، افـزايش اشـتها و وزن، ريزش موقتي مو، خيز، كـاهش پلاكـت هـا ي خـون، مهار تجمع پلاكتي، اختلال در عملكرد كبـد كـه ندرتاًبـه نارسايي كشنده كبدي منجر مـي شـود ، بثـورات جلـدي، اغتشاش شع ور، ندرتاًپانكراتيت، كاهش گلبول هاي سـفيد، هيپوپلازي گلبول هاي قرمز، كاهش فيبرينوژن، آمنـوره و نامنظم شدن قاعـدگي و ژنيكوماسـتي از عـوارض جـانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

ايـن دارو غالباًغلظـت پلاسـمايي فنوباربيتال و فني تـوئين و گـاهي نيـز غلظـت پلاسـمايي اتوسوكـسيميد و پريميـدون را زيـاد مـيكنـد. داروهـاي ضدافسردگي و ضـدجنون باكـاهش آسـتانه تـشنج، بـااثر ضدتشنجي اين دارو مقابله ميكنند. سايمتيدين بـا مهـار آنزيمهاي كبدي، غلظت پلاسـمايي والپـروات را افـزايش ميدهد. تجويز همزمان دارو هاي ضدصرع، موجب افزايش سميت دارو ميگردد، بد ون اينكه اثرات درمان آن افزايش يابد. كلروكين با اثر ضدتشنجي اين دارو مقابله مـي كنـد . غلظت سرمي و نيمـه عمـر والپـروات در صـورت مـصرف همزمان با كاربامازپين ممكن است كاهش يابد . نيمه عمر لاموتريژين درصورت مصرف همزمان بـا ايـن دارو ممكـن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- قبل از شروع درمان با اين دارو از عدم وجود زمينـه يا عوامل مستعدكننده خونريزي در بيمـار بايـد اطمينـان حاصل شود.

2- ازقطع ناگهاني مـصرف ايـن دارو بـدون مـشورت بـا پزشك بايد خودداري شود.

3- به بيمار يا اطرافيان او علائم بروز اختلالات خوني يا كبدي بايـد توضـيح داده شـود و تو صـيه مـي گـردد كـه درصورت بروز اين علائم به پزشك مراجعه شود.

4- درصــورتي كــه بــا مــصرف ايــن دارو، اســتفراغ، بياشتهايي، يرقان، خواب آلودگي يـا عـدم كنتـرل تـشنج بروز كرد، بلافاصله درمان با اين دارو بايد متوقف گردد.

5- دوره درمان با دارو بايد كامل شود.

6- درصورت فراموش كردن يك نو بت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني يكبار در روز باشد، به محـض بيـادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود واز دوبرابـر كـردن مقـدار مـصرف بعدي بايد خودداري گردد . در صورتي كـه رژيـم درمـاني چند نوبت مصرف دارو در روز باشد، اگر طي 6 ساعت بـه ياد آورده شود، آن نوبت بايـد مـصرف گـردد . نوبـت هـا ي مصرف بعـدي در همـان روز، بايـد در فواصـل مـساوي از يكديگر مصرف شوند . مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

7- به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه به پزشك ضروري است.

8- ازمصرف ساير دارو هاي مضعف CNS بايد خودداري گردد.

9- هنگام رانندگي يا كار با ماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

10- از شكـستن، جويـدن يـا لـه كـردن قـرصهـا بايـد خودداري نمود و آنهـا را بطـور كامـل همـراه آب مـصرف كرد. بهتر است از صرف همزمان آن با شير يا مواد قليايي خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

ابتدا 600 mg/day (دردونوبت منقـسم )، ترجيحاًبعد از غذا مصرف ميشود. سپس با فواصـل هـر 3 روز يكبار 200 mg/day به مقدارمصرف افزوده ميشـود.

تاحداكثر به مقـدار روزانـه 2/5 گـرم برسـد كـه بـصورت مقادير منقسم مصرف ميشود. مقـدار معمـول نگهدارنـده دارو 20-30 mg/kg) 1-2 g/day در روز) ميباشد.

كودكـــان:

در كودكـــان تـــا 20 كيلـــوگرم ابتـــدا 200 mg/day در روز (در چند نوبـت منقـسم ) مـصرف ميشود. ميتوان در صورت نيـاز مقـدار را افـزايش داد . در كودكــان بيــشتر از 20 كيلــوگرم، ابتــدا 400 mg/day بصورت منقسم مصرف ميشود. سپس اين مقدار افـزايش مييابـد تـا حمـلات كنتـرل شـوند (معمـولاًدر محـدوده 20-30 mg/kg در روز ). حداكثر مقـدار مـصرف روزانـه 35 mg/kg است.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد