هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

وانكومايسين - VANCOMYCIN

تعداد بازدید : 1015

موارد مـصرف :

وانكومايـسين در مـوارد محـدودي از جملــه در پيــشگيري و درمــان آنــدوكارديت و ســاير عفونتها ي جدي ناشي از كوكسي هاي گرم مثبت (ماننـد استافيلوكوك مقاوم به پني سيلينهـا ) مـصرف مـي شـود . وانكومايــسين از راه خــوراكي در درمــان عفونــت هــاي سيستميك مـوثر نيـست، امـا بطـور خـوراكي در درمـان كوليت پسودو ممبران ناشـي از آنتـي بيوتيـك هـا مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

وانكومايسين برعليـه بـاكتري هـا ي گـرم مثبت هوازي و بيهوازي موثراست . اين دارو با اثر بـر روي ســاخت ديــواره ســلولي، بــرروي اغلــب بــاكتريهــا اثــر باكتريسيد دارد.

 فارماكوكينتيك:

وانكومايسين پس از انفوزيون به طور گسترده در بافت ها و مايعات بدن منتشر ميشود. از آنجـا كه اثر دارو نسبتاً طولاني مدت است، مـي تـوان آن را هـر 12 ساعت مصرف نمـود . نيمـه عمـر دارو در بزرگـسالان 4-11 ساعت است كه در صورت عيب كـار كليـه ممكـن است به 6-10 روز برسـد . دفـع ايـن دارو عمـدتاً كليـوي است.

موارد منع مصرف :

 درصورت وجود سابقه اخـتلالات شنوايي از مصرف اين دارو بايد خودداري گردد.

 هشدارها:

1-انفوزيــون ســريع ايــن داروهــا بــاخطر واكــنشهــاي آنافيلاكتيك همراه است و بايد از آن اجتناب كرد.

 2-محل تزريق دارو در هر بار انفوزيون بايـد تغييـر داده شود.

 3-مصرف اين دارو در بيماران م بتلا به نارسـايي كليـه و در سالخوردگان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

 4-آزمونهاي شمارش سـلول هـاي خـون، آنـاليز ادرار و سنجش كار كليه در طـول درمـان بـا ايـن دارو ضـروري است. آزمون سنجش شنوايي در طول مصرف اين دارو در بيماران سالخورده يا مبتلا به عيب كار كليـه بايـد ان جـام شود.

 عوارض جانبي :

 مسموميت كليوي شامل نارسايي كليه و نفريت بين سـلولي، مـسموميت گوشـي، اخـتلال هـا ي خــوني شــامل كــاهش نوتروفيــل هــاي خــون و بنــدرت آگرانولوسيتوز، كاهش پلاكت هاي خوني، تهوع، لرز، تـب، ائوزينوفيلي، آنافيلاكسي، بثـورات جلـدي، التهـاب وريـد، افت شـديد فـشارخو ن، خـس خـس كـردن، اخـتلال در تنفس، كهير، خارش، برافروختگي بالاتنه، درد و اسپاسـم عضلات پشت و سينه با مـصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان وانكومايـسين بـا آمينوگليكوزيدها يا كاپرئومايسين احتمال بروز مسموميت گوشي و كليوي را افزايش مي دهد. همچنين احتمال بروز مسموميت گوشي در صورت مصرف همزمان وانكومايسين با داروهاي مدر گروه لوپ افزايش مييابد.

 مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان: در درمان كوليت ناشي از آنتي بيوتيـك هـا به مقدار 125 ميلـي گـرم هـر 6 سـاعت بـراي 7-10 روز مصرف ميشود.

كودكان: در درمان كوليت ناشي از آنتي بيوتيـك هـا بـه مقدار 5 mg/kg هر 6 سـاعت مـصرف مـي شـود . مقـدار مصرف در كودكان با سـن بـيش از 5 سـال نـصف مقـدار بزرگسالان است. تزريقي بزرگسالان: وانكومايسين از راه انفوزين آهسته وريـدي به مقدار 500 ميلـي گـرم طـي حـداقل 60 دقيقـه هـر 6 ساعت يا 1 گرم حداقل طي 100 دقيقـه هـر 12 سـاعت مصرف ميشود. براي پيشگيري از آندوكارديت دربيماراني كه نسبت به پني سيلين حساسيت دارند يا اينكـه در مـاه گذشته بيش از يكبار دارو دريافت داشتهاند ، وانكومايسين به مقدار 1 گرم طي حداقل 100 دقيقه بصورت انفوزيـون آهسته وريدي تزريق ميشود. كودكــان: ايــن دارو از راه انفــوزين آهــسته وريــدي درنوزادان تـا سـن يـك هفتـه ابتـدا 15 mg/kg و بعـد 10 mg/kg هر 12 ساعت و در نوزادان با سن 1-4 هفته ابتدا 15 mg/kg و سپس 10 mg/kg هر 8 ساعت و در كودكــان يكماهــه و بزرگتــر 10 mg/kg هــر 6 ســاعت مصرف ميشود. مقدار مصرف اين دارو براي پيـشگيري از آنــدوكارديت در كودكــان بــا ســن كمتــر از 10 ســال 20 mg/kg است كه همراه بـا 2 mg/kg جنتامايـسين مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Powder For Suspension: 500 mg /6 ml

Powder For Injection: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد