هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

وراپامیل - VERAPAMIL

تعداد بازدید : 1110

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو براي كنترل آنژين كلاسـيك (پايـدارمزمن)، كنتـرل آنـژين وازواسپاسـتيك يـا آنـژين ناپايــدار در بيمــاراني كــه قــادر بــه تحمــل دارو هــاي مسدودكننده گيرنده بتا -آدرنرژيك يا نيتراتها نيستند، يا علائم بيماري آنها با اين دارو ها از بين نمي رونـد، مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

بيش از 90 درصد دارو از راه خوراكي جذب ميشـود . بـه دليـل متابوليـسم عبـور اول از كبـد، فراهمي زيستي آن 30-35 درصد است . پيونـد ايـن دارو با پروتئين حدود 90 درصداست . نيمه عمر اين دارو از راه خوراكي پس از مـصرف مقـدار واحـد 2/8-7/4 سـاعت و براي مقادير تكـراري 4/5-12 سـاعت اسـت . نيمـه عمـر وراپاميل در تزريق وريدي دو مرحلهاي است كه در مرحله كوتاهتر حدود 4 دقيقه ودرمرحله طولاني تر 2-5 سـاعت است. اثر وراپاميل از راه خوراكي پـس از 2 سـاعت و اثـر ضـدآريتمي آن از راه وريـدي طـي 1-15 دقيقـه شـروع ميشود. اثر هموديناميك دارو نيـز از راه ور يـدي پـس از 3-5 دقيقه شروع ميگردد. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثـر از راه خـوراكي 30-90 دقيقـه و از راه تزريقـي 3-5 دقيقه پس از خاتمـه تزريـق اسـت . طـول اثـر دارو از راه خـــوراكي 8-10 ســـاعت و طـــول اثـــر ضـــدآريتمي و هموديناميك به ترتيب حدود 2 سـاعت و 10-20 دقيقـه پس از تزري ق وريدي است . وراپاميل از راه كليه به ميـزان 70درصد بصورت متابوليت طي 5 روز دفع ميشود.

مــوارد منــع مــصرف:

ايــن دارو در كمــي شــديد فشارخون، انسداد درجه دو و سـه گـره دهليـزي -بطنـي، سندرم W-P-W همراه با فلوتر يا فيبريلاسيون دهليزي و پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درموارد زير اين دارو بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود براديكاردي شديد، نارسايي قلب، شـوك كارديوژنيـك و حساسيت به داروهاي مسدودكننده كانال كلسيمي.

2- اندازه گيري فشارخون، ثبت نوار قلبـي و انـدازه گيـري ضربان قلب در طول مصرف دارو ضروري است. 3- مقدارمصرف وراپاميل در بيمارا ن مبتلا بـه عيـب كـار كبد بايد كاهش داده شود.

عوارض جانبي :

يبوست، تهوع، اسـتفراغ، برافروختگـي، سردرد، سرگيجه، كـسالت، خيـز مـچ پـا و بنـدرت عيـب برگشتپذير كاركبد، واكنش هاي آلرژيك، ژينكوماسـتي و هيپرپلازي لثه بامصرف اين دارو گزارش شده است . پـس از تزريق وريدي، كاهش فش ارخون، برادي كاردي، انـسداد قلبي و آسيستول نيز مشاهده شده است.

تداخلهاي دارويي :

خطر بروز برادي كـاردي، انـسداد دهليـزي-بطنـي و ضـعف عـضله قلـب ناشـي از مـصرف آميودارون بامصرف همزمان وراپاميـل افـزايش مـي يابـد . افزايش خطر بروز ضعف عضله قلب و آسيستول درصورت مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا ديـسوپيراميد وجـود دارد. افــزايش غلظــت پلاســمايي كينيــدين (كــاهش شــديد فــشارخون) و ديگوكــسين (انــسداد دهليــزي -بطنــي و براديكاردي) درصورت مصرف همزمان وراپاميـل ممكـن اسـت بـروز كنـد. اثـر كاربامـازپين و تئـوفيلين بامـصرف همزمان با وراپاميل افزايش مي يابد. اثر وراپا ميل درمصرف همزمان بـا فنوباربيتـال و فنـي تـوئين كـاهش مـي يابـد . آسيـستول، كـاهش شـديد فـشارخون و نارسـايي قلبـي درصــورت مــصرف تــوام بــا دارو هــاي مــسدودكننده گيرندههاي بتا -آدرنرژيك بروز مي نمايد. ريفامپين ممكـن است فراهمي زيستي وراپاميل خـوراكي را كـاهش دهـد . هنگام مصرف پروك ائينآميد يا كينيدين همراه با دارو هاي مسدودكننده كانال كلسيمي بايد احتياط نمود، زيراهر دو گروه از دارو ها داراي اثـرات اينوتروپيـك منفـي هـستند. درصورت مصرف همزمان دارو هاي كاهنده پتاسيم خـون، اثرات كاهنده فشارخون ممكن است تشديد شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين د ارو حتي در صورت احساس بهبودي نيـز بايد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو، مصرف آن ممكن اسـت بـه مدت طولاني ضروري باشد.

3- كاهش دفعات بروز درد قفسه سينه ممكن است بيمار را تـشويق بـه فعاليـت بـيش از حـد كنـد . بنـابراين، در موردميزان تمرينات بايد با پزشك مشورت شود.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

5-نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتي كـه كمتـر از 50 بار در دقيقه باشد، مراجعه به پزشك ضروري است.

6- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگـسالان: ابتـدا 80-120 ميلـيگـرم 3 بـار در روز مصرف ميشود كه اين مقـدار را مـي تـوان برحـسب نيـاز وتحمــل بيمــار هــر 3 روز يــا هــر هفتــه افــزايش داد . مقدارمصرف تام اين دارو در روز 240-480 ميلـي گـرم و بيشينه مقدارمصرف تا 480 ميليگـرم درمقـادير منقـسم اســـت (در درمـــان كارديوميوپـــاتي هيپرتروفيـــك تـــا 720 mg/day). در بيمـــاران ســـالخورده، ابتـــدا 40 ميلــيگــرم 3 بــار در روز مــصرف مــيشــود و ســپس مقدارمصرف براساس نياز و تحمل بيمار، تنظيم ميشود.

خوراكي (قرص پيوسته رهش) بزرگسالان:

مقدارمصرف اشكال دارويي پيوسته رهـش در درمــــان زيــــادي فــــشارخون در بزرگــــسالان، 180 mg/day ميباشد كه برحسب نياز و تحمـل بيمـار بطور روزانه يا هفتگي افزايش مييابد.

 تزريقي بزرگسالان:

ابتدا مقدار 5-10 mg/kg به آهستگي در مدت بيش از 2 دقيقـه تزريـق وريـدي مـي شـود . تزريـق وريــدي بايــد بــا پيگيــري مــداوم الكتروكــارديوگرام و فشارخون همراه باشد . در صورت عدم بـروز پاسـخ كـافي، ميتوان 30 دقيقه پس از خاتمه تزريق مقداراول يه، مصرف دارو را تكرار نمود . در بيماران سالخورده، تزريـق بايـد در مدت بيش از 3 دقيقه صورت گيرد. كودكـــان: درشـــيرخواارن تاســـن يكـــسال، ابتـــدا 0/1-0/2 mg/kg (مقدارواحـــــد معمـــــول 0/75-2 ميليگرم) تجويز ميشـود .

دركودكـان 1-15 سـال ابتـدا 0/1-0/3 mg/kg (مقدارواحد معمـول 2-5 ميلـي گـرم ) تزريق مـي گـردد كـه ايـن مقـدار نبايـد از مقـدار تـام 5 ميليگرم تجاوز كند . مقادير مصرف تكراري اين دارو (30 دقيقه پـس از خاتمـه تزريـق مقـدار اوليـه ) نبايـد از 10 ميليگرم تجاوز كند.

اشكال دارويي :

Tablet: 40 mg, 80 mg

Injection: 5 mg/2 ml

Extended Release Tablet: 240 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد