هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

وين كريستين - VINCRISTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1377

رده بارداری : D

مـوارد مـصرف:

ويـن كريـستين در درمـان لوسـمي لنفوبلاستيك حـاد و لنفوسـيتيك مـزمن و ميلوسـيتيك مزمن، نوروبلاستوم، تومور ويلمز، كارسينوم پـستان، ريـه، تخمدان و كولوركتال، لنفوم هوچكيني و غيرهـوچكيني و لنفوسـاركوم و سـاركوم رتيكولـوم، سـاركوم رشـته هـاي عضلات مخطط و ساركوم اوينگ و سـاركوم اسـتئوژنيك، ملانوماي بـدخيم، ميلـوم مولتيپـل و تومـورهـاي سـلول تخمــدان، ميكوزفونگوئيــد و ترومبوســيتوپني پورپــوراي ايديوپاتيك مقاوم به درمان مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو تقـسيم سـلول هـا را در مرحلـه متافاز مهار ميكند و ممكن است در متابوليسم اسيد هاي آمينه نيز دخالت نمايد.

فارماكوكينتيك:

عبور ويـن كريـستين از سـد خـوني - مغزي كم است . متابوليسم آن كبـدي اسـت و راه عمـده دفع آن صفرا (حدود 67 درصد) است.

هشدارها :

1- وين كريستين ممكن است موجب افزايش خطر ايجـاد كارسينومهاي ثانويه در انسان شود.

2- درموارد عيب كـار كبـد، عفونـت، كمبودگلبـول هـا ي سفيدخون يابيماري هاي عصبي - عضلاني بااحتياط فراوان تجويز شود.

عوارض جانبي :

يبوست و كرامپ هاي معـدي، افـزايش اسـيداوريك درخـون و نفروپـاتي ناشـي از آن و سـميت عصبي شـامل دوبينـي و اشـكال در راه رفـتن از عـوارض شايع وينكريستين ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

درصـورت مـصرف همزمـان بـا آلوپورينول و كولشيسين تنظيم مقـدار مـصرف دارو هـا ي ضدنقرس ضروري است . مـصرف همزمـان بـا آسـپاراژيناز ممكن است منجر بـه افـزايش خطـر مـسموميت عـصبي شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

درلوسمي لنفوسيتيك حاد يا نوروبلاستوما يا تومـور ويلمـز، كارسـينوماي پـستان، ريـه، تخمـدان و كولوركتـــال، لنفومـــاي هـــوچكيني و غيرهـــوچكيني، رابدوميوســاركوما، ســاركوماي اوينــگ، استئوســاركوما، ملانومــاي بــدخيم، ميكوزفونگوئيــد و ترومبوســيتوپني پورپــــوراي ايــــديوپاتيك 0/01-0/03 mg/kg يــــا 0/4-1/4 تزريق وريدي ميشود. 

 كودكان:

مقدار mg/mmg/m2 1/5-2 تزريق وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 1 mg/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد