هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

وينورلبين - VINORELBINE

تعداد بازدید : 1704

رده بارداری : D

موارد مصرف :

وينورلبين در درمان سرطان پيـشرفته سينه و سرطانهاي پيـشرفته ريـه (non-small cell) استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو از طريق تداخل با توبولين، باعث مهار ميتوز در متافاز ميشود.

فارماكوكينتيــك:

وينــورلبين بعــد از تزريــق داخــل وريدي، فارماكوكينتيك سه مرحله اي نشان مي دهد. اين دارو به سرعت از دستگاه گوارش جـذب شـده و در كبـد متابوليزه مي شود. وينورلبين و متابوليت هاي آن عمـدتاً از راه مدفوع دفع ميشوند.

مــوارد منــع مــصرف :

در صــورتي كــه تعــداد گرانولوسيتها قبـل از درمـان كمتـر از 1000 سـلول در ميليمتر مكعب باشد، دارو نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

هشدارها :

1- در صورتي كه در طي درمان، سميت عصبي متوسـط يا شديد ايجاد شود، مصرف دارو بايد قطع گردد.

2- تجـويز دارو در بيمـاران بـا نارسـايي كبـدي بايـد بـا احتياط فراوان صورت گيرد.

عوارض جانبي :

عوارض دارو به طور كلـي مـشابه ويـن بلاستين سولفات مي باشد. اثر جانبي عمدة محدود كنندة مقــدار دارو، گرانولوســيتوپني مــيباشــد. كــاهش تعــداد گرانولوسيتها پس از 5 تا 10 روز بعـد از تجـويز دارو بـه حداكثر رسيده و بعد از 7 تا 14 روز ديگر اين اثر برطـرف ميگردد. درد موضعي و ترومبوفلبيت با تزريق مكـرر دارو مشاهده شده است.

تداخلهاي دارويي :

در اثر مصرف همزمان وينورلبين با سيس پلاتين، شيوع گرانولوسيتوپني افزايش مـي يابـد . مصرف همزمان مهار كنندههاي آنـزيم سـيتوكروم P450 3A، نظيـر كتوكونـازول، ايتراكونـازول و ماكروليـدها بـا وينورلبين، باعث افزايش سطح سرمي وينورلبين و ايجـاد اثرات سمي مي شود. در تجويز همزمـان بـا ميتومايـسين، واكـنشهـاي حـاد ريـوي رخ دادهانـد. در زمـان تجـويز همزمـان وينـورلبين و پاكليتاكـسل بايـد مراقـب علائـم نوروپاتي بود . مـصرف دارو و انجـام ه مزمـان راديـوتراپي، باعث ايجاد واكنشهاي Radiation recall ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- در صورت بروز تب و لرز، بايد فورا به پزشك مراجعـه نمود.

2- در طول درمان با اين دارو، بايد از بارداري خـودداري نمود.

3- در صورت مشاهده افـزايش تنگـي تـنفس، سـرفه يـا ديگر علائم جديد ريوي يا در صورت وجود درد شكمي يا يبوست، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

مقدار مصرف :

اين دارو از راه داخل وريدي طي 5 تـا 10 دقيقه در غلظت هاي 1/5-3 mg/ml در گلوكز 5% يا كلريد سديم 0/9% تجويز مي شود. دارو به صـورت تزريـق مستقيم داخل وريدي يـا از راه انفوزيـون داخـل وريـدي (freely-running) تجويز مي شود. مقـدار مـصرف دارو 30 هفتـه اي يـك 2 در درمان سرطان ريه بالغين، mg/m بار، تا زمان پيشرفت بيمـاري يـا ايجـاد سـميت محـدود كنندة مقدار دارو ، مـي باشـد . در صـورت وجـود نارسـايي كبدي، اگر بيلي روبين تـام 2/1-3 mg/dl باشـد، مقـدار دارو بايد به ميزان 50% كاهش يابد . اگر بيلـي روبـين تـام بالاتر از 3 mg/dl باشـد، مقـدار دارو بايـد 25% كـاهش يابد.

اشكال دارويي :

,Injection (concentrate): 10 mg/ml

50 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد