هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ویتامین ب 12(VITAMIN B12)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :837

موارد مصرف :

ويتـامين B12 در درمـان كـم خـوني پرنيسيوز ناشي از فقدان يا مهـار فـاكتور داخلـي مـصرف ميشود. ايـن دارو در پيـشگيري وكمبـود ويتـامين B12 وبراي پيشگيري از بروز كمبود آن پس از برداشت تمـامي معده وقسمت زيادي از ايلئوم مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 ويتامين B12بـصورت كـوآنزيم دراعمـال متابوليــك مختلفــي ماننــد متابوليــسم كربوهيــدرات هــا وچربيها و ساخت پروتئين، دخالت ميكنـد و عمـدتاً بـه دليل تاثير در متابوليسم متيونين، اسيدفوليك و مالونيك، بــراي رشــد و تكثيــر ســلولي، خونــسازي وســاخت نوكلئوپروتئين وميلين ضروري است.

 فارماكوكينتيك:

پيوند اين ويتامين به پروتئين خاصي به نام ترانس كوبالامين زياداست . 90درصـد دارو در كبـد ذخيره ميشـود . متابوليـسم آن كبـدي و نيمـه عمـر آن تقريبـاً 6 روز (400 روزدركبـد) اسـت. زمـان لازم بـراي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي ازراه تزريـق عـضلاني 60 دقيقه است . ويتامين B12ازطريـق صـفرا دفـع مـي شـود . مقاديربيش از حدموردنياز روزانـه بـدون تغييـر از طريـق ادرار دفع ميشود. مــوارد منــع مــصرف : ايــن دارو در بيمــاري لبــر (Leber) نبايدمصرف شود.

 هشدارها :

 1- پيش ازشروع درمان با ويتامين B12، تشخيص كمبود آن بايد با بررسي هاي آزمايشگاهي تائيد شود . تجويز ايـن ويتامين ممكن است كمبود اسيدفوليك را پنهان سازد.

2- ويتامين B12را نبايد از راه وريدي تزريق كرد . هرچند كه مقادير كمي از آن در محلـول هـاي تهيـه شـده بـراي كساني كه فقط از راه تزريقي تغذيه ميكنند، وجود دارد.

 نكات قابل توصيه :

1- دركمخوني پرنيسيوز يا متعاقب برداشت تمامي معـده وبرداشت قسمت وسيعي از ايلئوم، مصرف دارو براي تمـام دوره زندگي بايد ادامه يابد.

 2- ازآنجاكه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست، به طورمعمول تركيبي از ايـن ويتـامين هـا تجـويز ميشود.

 مقدار مصرف :

 بزرگسالان: در پيشگيري از كمبودويتامين، بـه عنـوان بخشي ازتغذيه تام وريد ي، مقدارمصرف براساس نيـاز هـر بيمــار تعيــين مــيشــود. در درمــان كمبــود ويتــامين، 0/1 mg/day هـر 6-7 روز تزريــق عـضلاني مــيشــود. درصــورت بهبــود بــاليني وبــروز پاســخ رتيكولوســيت، 0/1 ميليگرم هر يك روز درميان نيـز تزريـق مـي گـردد ، سپس 0/1 mg ميليگرم هر 3-4 روز به مدت 2-3 هفته نيز از راه عضلاني تزريق ميگردد. مقدارمصرف نگهدارنده، 0/1-0/2 ميليگرم يكبار در ماه است كـه از راه عـضلاني تزريق ميشود. كودكان: در پيشگيري از كمبـود ويتـامين، بـه عنـوان بخشي ازتغذيه وريدي، مقدارمصرف براساس نياز هر بيمار تعيين ميشود. در درمان كمبود ويتامي ن، mcg/day 30-50 به مدت 2 هفته يابيشترتزريق عضلاني ميشـود . به عنوان مقدارنگهدارنده، 0/1 ميليگرم هرماه يكبار براي 2 هفته (درصورت نياز) تزريق عضلاني تزريق ميشود.

 اشكال دارويي :

Injection: 100 mcg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد