هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ویتامین ای(VITAMIN E)

تعداد بازدید : 956

موارد مصرف :

 ويتامين E بـراي پيـشگيري ودرمـان كمبود اين ويتامين مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

ويتامين E به عنوان يك عنـصر اساسـي در تغذيه وبه عنوان يك آنتي اكـسيدان همـراه بـا سـلنيم موجود در رژيم غذايي، اسيد هاي چرب غيراشباع موجـود در غــشاء وســاير ســاختم انهــاي ســلولي را از جملــه راديكالهاي آزاد محافظت نموده وگويچه هـا ي قرمزخـون را درمقابل هموليز حفظ ميكنـد . ويتـامين E بـه عنـوان يك كوفـاكتور در بعـضي از سيـستم هـا ي آنزيمـي عمـل مينمايد.

 فارماكوكينتيك:

 50-80درصد ويتـامين E از مجـراي گوارش (دوازدهه) جذب ميشود. براي جـذب كـافي ايـن ويتامين، وجود املاح صفراوي و چربـي موجـود در رژيـم غذايي ضروري است . اين ويتامين در تمام بافت هاي بـدن به ويژه بافت هاي چربي ذخيـره مـي شـود . متابوليـسم آن كبدي است و از طريق صفرا وكليه دفع ميگردد.

 عــــوارض جــــانبي:

بامـــصرف مقـــادير بـــين 400-800 U/day به مدت طولاني، تاري ديـد، اسـهال ، سرگيجه، سردرد، تهوع يا كرامپ معده، خستگي ياضـعف غيرمعمول گزارش شده است.

 نكات قابل توصيه:

 1- از آنجا كه كمبود ويتامين E به تنهايي شايع نيست، معمولاً تركيبي از چند ويتامين تجويز ميشود.

 2- درصورت فراموش كردن يـك نوبـت مـصرف دارو، از آنجا كه زمان زيادي براي تخليه دارو لازم است، نيـاز بـه مصرف مقدار فراموش شده نميباشـد . مـصرف دارو طبـق برنامه بايد ادامه يابد. مقدار مصرف خوراكي به عنوان پيشگيري از كمبـود ويتـامين E،

 مقدارمـصرف توصيه شده در روز، به صورت زير است:

شـيرخواران و كودكـان از بدوتولـد تاسـن 3 سـال 5-10 واحد، سن 4-10 سال 11/7 واحد، پـسران ومـردان بـالغ 16/7 واحد، دختران وزنـان بـالغ 13 واحـد، زنـان بـاردار 16/7 واحــد و در دوران شــيردهي 18-20 واحــد. بــراي درمان كمبود اين ويتامين، مقدارمصرف برحـسب شـدت كمبود تعيين ميشود. درشيرخواران نارس كه فرمول هاي غذايي حـاوي مقـادير زيـاد اسـيد هـا ي چـرب غيراشـباع دريافت ميكنند، 15-25 U/day تجويز ميگردد.

 اشكال دارويي :

Chewable Tablet: 200 IU

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد