هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ویتامین کا - VITAMIN K

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :1264

موارد مصرف :

اين ويتامين براي پيـشگيري ودرمـان اختلالات انعقادي شامل اختلالات در ساخت فاكتور هـا ي IX, VII, II و X ناشي از كمبود ويتامين K يا اخـتلال در فعاليت متابوليك آن مصرف ميگردد. فيتونـاديون بـه منظور جلوگيري از بيماري خونريزي دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين ويتامين تشكيل پروترومبين فعال در كبــد (فــاكتور II) ، پروكــانورتين (فــاكتور VII) ، جــزء ترومبوپلاستين پلاسما يا فاكتور كريسمس (فـاكتور IX) و فاكتور استورات (فاكتور X) راكه بـراي انعقـاد طبيعـي خون لازم هستند، تسريع ميكند.

فارماكوكينتيك:

ويتـامين K بـه سـهولت از مجـراي گوارش (دوازدهه) جذب ميشود. فيتوناديون براي جـذب به املاح صفراوي نياز دارد . متابوليسم اين ويتامين كبدي است. زمان شـروع اثـر فيتونـاديون از راه خـوراكي 6-12 ساعت و از راه تزريقي 1-2 ساعت است . غلظـت طبيعـي فيتوناديون طي 12-14 ساعت پـس ازمـصرف بـه دسـت ميآيد. ويتامين K از راه صفرا و كليه دفع ميشود.

هشدارها :

1- ويتامين K در بيماران مبتلا به عيب كار كبد بايد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

2- به دليل خطر بروز واكنش هاي شديد شبه حـساسيت مفرط در تزريق وريدي ويتامين K تجويز ايـن دارو از راه وريدي توصيه نميشود.

تداخلهاي دارويي:

مصرف همزمـان ويتـامين K بـا داروهاي ضدانعقاد خوراكي ممكن است اثرات اين دارو هـا را به علت افزايش ساخت كبدي فاكتور هاي پيش انعقادي كاهش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه به پزشـك و انجام آزمون زمان پروترومبين ضروري است.

2- ازمــصرف ســاير داروهــا بــدون دستورپزشــك بايــد خودداري شود، زيراممكن است اثرات ويتامين K راتغيير دهند.

3- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

4- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محــض بيــادآوردن بايــد آن نوبــت مــصرف شــود، ولــي اگرتقريباً زمان مـصرف نوبـت بعـدي فـر ا رسـيده باشـد، ازمصرف مقدار فراموش شده و دوبرابر نمودن مقدار بعدي دارو بايد خودداري گردد. 5- پزشك يـا دندانپزشـك را بايـد از مـصرف ايـن دارو مطلع نمود.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان:

در كمي پروترومبين خون ناشي از مصرف داروهاي ضدانعقاد، مقدار 2/5-10 ميليگرم (حداكثر 25 ميليگرم) مصرف ميشود كه در صورت نياز مي توان پس از 12-48 سـاعت، ايـن مقـدار را تكـرار نمـود. در كمـي پروترومبين ناشي از ساير علل، مقدار 2/5-25 ميلـي گـرم (حداكثر تا 50 ميليگرم) براساس شدت بيمـاري مـصرف ميشود.

تزريقي بزرگــسالان:

در كمــي پروتــرومبين خــون ناشــي از داروهاي ضدانعقاد، مقدار 2/5-10 ميليگرم (حداكثر 25 ميليگرم) تزريق عضلاني يـا زيرجلـدي مـي شـود كـه در صورت نياز مي توان پس از 6-8 ساعت، اين مقدار را تكرار نمود. در كمـي پروتـرومبين ناشـي از سـاير علـل، مقـدار 2/5-25 ميليگرم براساس شدت بيماري تزريق عـضلاني يا زيرجل دي ميشود. براي جلوگيري از كمي پروتـرومبين خون در بيماراني كه به مدت طولاني فقط از راه تزريقـي تغذيه مي شوند، مقدار 5-10 ميلـي گـرم يكبـار در هفتـه تزريق عضلاني ميگردد.

كودكـان:

بـه عنـوان ويتـامين در كودكـاني كـه فقـط ازطريق شيرمادر تغذيه مي شوند، مقدار 1 ميليگرم در ماه تزريق عضلاني يا زيرجلدي ميگـردد . بـراي جلـوگيري از كمي پروترومبين ناشي از تغذيـه تـام وريـدي بـه مـدت طولاني، 2-5 ميليگرم يكبـار در هفتـه تزريـق عـضلاني ميگـردد . در درمـان كمـي پروتـرومبين خـون ناشـي از داروهــاي ضــدانعقاد، 1-2 ميلــيگــرم درشــيرخواران و 2/5-10 ميلــيگــرم دركودكــان و در درمــان كمــي پروتــرومبين خــون ناشــي از ســاير علــل، 2 ميلــيگــرم درشــيرخواران و 5-10 ميلــيگــرم در كودكــان تزريــق عضلاني يازيرجلدي ميشود. بـراي جلـوگيري از بيمـاري خونريزي دهنده نوزادان مقدار 0/5-1 ميليگرم بلافاصـله پس از زايمان تزريق عضلاني يـا زيرجلـدي مـي شـ ود. در صورت نياز اين مقدار پس از 6-8 ساعت تكرار ميگردد. 

اشكال دارويي :

Injection: 2 mg/ml, 10 mg/ml

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد