هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

والريک(Valeric)

تعداد بازدید : 691

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده در تـنش هـاي عـصبي، اضطراب و بيخوابي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابوليـسم گابـا (GABA) مــيشــود. گلوتــامين موجــود در عــصاره سنبلالطيب به راحتي از سد مغزي – خوني عبور كرده و توسط پايانه هـا ي عـصبي بـاز جـذب شـده بـه GABA تبديل ميشود. افزايش غلظت GABA موجـب كـاهش فعاليت سيـستم عـصبي مركـزي (CNS) و بـروز اثـرات آرامبخش والرينيك اسيد ميگردد. عصاره بادرنجبويـه داراي اثـرات آرامـبخش روي سيـستم اعصاب مركزي (درموش) ميباشد.

اجزاء فرآورده :

اين فرآورده از عصاره ريـشه و ريـزوم سنبلالطيب (Valeriana officinalis) به ميزان 15% و عصاره برگ بادرنجبويـه (Melissa officinalis) بـه ميزان 5% تهيه شده است. مواد موثره : والرينيك اسيد، والپوتريات ها، روغـن هـا ي فرار نظير سيترال و سيترونلال.

هشدارها :

1- مصرف مقادير زياد اين فـرآورده ممكـن اسـت ايجـاد خوابآلودگي نمايد . بنابراين، هنگام راننـدگي يـا كـار بـا ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارند، احتياط شود.

2- ايمنــي مــصرف ايــن فــرآورده در دوران بــارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عوارض جانبي :

با مصرف طولاني مـدت ايـن فـرآورده ممكن است سردرد، بيقراري، بي خوابي، ميد رياز واخـتلال در عملكرد قلب بروز نمايد.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف ايـن فـرآورده موجـب تــشديد اثــر ســاير داروهــاي آرامــبخش (از جملــه بنزوديازپينها و باربيتوراتها) ميگردد. مقدار مصرف : يك پيمانه (15 ميلي ليتر) نيم سـاعت قبل ازخواب و درصورت لـزوم يـك تـا دو پيمانـه در روز مصرف شود.

اشكال دارويي :

Syrup

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد