هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

والیوم - Valium

تعداد بازدید : 1482

رده بارداری : D

موارد مصرف :

اين دارو در كنترل اختلالات اضـطراب يا براي تسكين كوتاه مدت علائم اضطراب و درمان علائـم قطع مصرف الكل مصرف ميشود. والیوم(دیازپام) تزريقـي جهـت تسكين اضطراب و تنش قبل از جراحي، به عنـوان پـيش دارو مصرف ميگردد. والیوم(دیازپام) همچنـين بـه عنـوان داروي كمكي از راه تزريقـي وريـدي پـيش از برگردانـدن ريـتم طبيعــي قلــب (cardioversion) بــه منظــور كــاهش اضطراب مصرف ميشود. والیوم(دیازپام) تزريقي به عنـوان داروي كمكـي در درمــان حمـلات صــرعي و از راه خــوراكي در اختلالات تشنجي (7-14 روز ) بكار برده ميشود. اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در تـسكين اسپاسـم عـضلات اسكلتي نيز مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو بخوبي از راه خوراكي جـذب ميشود. اين دارو در كبد متابوليزه ميشود. پيوند ديازپـام به پروتئين پلاسما بسيار زياد (98%) است. نيمه عمـر آن 20-70 ساعت و زمان لازم براي اوج غلظت پلاسـمايي از راه خوراكي 0/5-2 ساعت مـي باشـد . ايـن دارو از طريـق كليه دفع ميشود. زمان شروع اثر دارو پس از مصرف يك مقدار واحـد از راه خـوراكي بـه سـرعت جـذب و پـس از مصرف مقادير متعدد به سرعت و ميزان تجمـع دارو و بـه نوبه خود به نيمه عمردفع وكليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- مسموميت شديد با الكل همراه با علائم حياتي ضعيف شده، اغماء، شوك، گلوكوم حاد با زاويه بسته يا اسـتعداد ابتلا به آن، مياستني گراو، انسداد مزمن و شديد تنفسي.

3- بنزوديازپينها مم كن است سبب بروز ضـعف تنفـسي در سالخوردگان، نوجوانان يا افراد به شـدت بيمـار شـوند . درايـن افـراد، كـاهش مقـدار مـصرف دارو ممكـن اسـت ضروري باشد.

4- مصرف طولاني مدت يا مقادير زيـاد، بنزوديـازپين هـا ممكن است سبب بـروز وابـستگي هـا ي روانـي و جـسمي شود.

5- پس از مصرف فرآورده تزريقي، بيمار بايد 2-3 ساعت تحت مراقبت باشد.

6- تزريق وريدي بنزوديازپين ها ممكن است سـبب بـروز آپنه، كاهش فشارخون، برادي كاردي يـا ايـست تنفـسي شود.

7- هنگام تزريق بنزوديازپين ها، وسايل احيا تنفسي بايـد در دسترس باشند.

8- به علت خطر بروز ترومبوفلبيت، تزريـق وريـدي بايـد باسرعت حداكثر 5 mg/min صورت گيرد. عوارض جانبي : فراموشي، اضـطراب، اغتـشاش شـعور، افسردگي، تاكيكاردي و تپش قلب، تغييـر ميـل جنـسي، كمي فـشارخون، وابـستگي بـه دارو، سـرگيجه و منگـي، خوابآلودگي (شامل خواب آلودگي در طول روز )، اشـكال در تكلم، تحريك پـذيري و عـصبانيت بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

اثرات مضعف CNS و خطر بروز آپنه بامصرف همزمان فرآورده هـا ي حـاوي الكـل و سـاير داروهاي مـضعف CNS، از جملـه ضـددرد هـا ي مخـدر، بيهـــوشكننـــدههـــاي عمـــومي، مهاركننـــدههـــاي مونوآمينواكــسيداز، ضدافــسردگيهــاي ســه حلقــه اي و داروهاي پائين آ ورنده فشارخون بااثر مركزي ممكن اسـت تشديد يابد . مصرف همزمان بنزوديازپين ها با ايتراكونازول و كتوكونازول ممكن اسـت سـبب مهـار متابوليـسم ايـن داروها و در نتيجه افزايش غلظت پلاسـمايي ايـن دارو هـا شود. 1

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- درصورتي كه پس از چندهفته، اثر بخشي داروكـاهش يافت، از افزايش مقدارمصرف بدون مشورت با پزشك بايد خودداري نمود.

3- به عنـوان ضدتـشنج، دوره درمـان بايـد كامـل شـود . بايددقت شود هـيچ يـك از نوبـت هـا ي مـصرف فرامـوش نشوند.

4- به منظور كاهش احتمال بروز عـوارض قطـع مـصرف دارو، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع گردد.

5- درصورت تزريق عضلاني، اين دارو بايد عميقاًدر عضله دلتوئيد تزريق گردد.

6- به منظور كاهش ترومبـوز وريـدي، فلبيـت، تحريـك موضعي وتورم تزريـق وريـدي دارو، نبايـد در وريـد هـا ي كوچك در پشت دست يا مچ صورت گيرد.

7- انفوزيون مداوم وريدي اين دارو توصيه نميشود. 

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنـوان ضداضـطراب، 2-10 ميلـي گـرم 2-4 بـار در روز، بعنـوان تـسكينبخـش – خـوابآور (در درمان علائم قطع مصرف الكل )، 10 ميليگرم 3 يا 4 بـار در روز اول (مقدارمصرف تا 5 ميليگرم 3 يا 4 بـار در روز بر حسب نياز كاهش مـي يابـد )، بعنـوان ضدتـشنج 2-10 ميليگرم 2-4 بار در روز و بعنوان داروي كمكـي در رفـع اسپاسم عضلات اسكلتي 2-10 ميليگرم 3-4 بـار در روز مصرف ميشود.

كودكان:

دركودكان با سن بيش از 6 مـاه، 1-2/5 mg يا 0/04-0/2 mg/kg، سه يـا چهـار بـار در روز مـصرف ميشود. سـپس مقـدار مـصرف بتـدريج ب رحـسب نيـاز و تحمل بيمار افزايش مييابد.

تزريقي

بزرگسالان:

پيش از عمل جراحي بعنوان ضداضـطراب، مقدار دارو براي هر بيمار بطور جداگانه تعيـين مـي شـود (بعنوان راهنما، 10 ميليگرم 1-2 ساعت قبل از جراحـي از راه وريـدي يـا عـضلاني تزريـق مـيشـود). در درمـان اخـتلالات اضـطراب، 2-10 ميلـيگـرم از راه وريـدي يـا عضلاني (مقدار دارو صورت نيـاز در فواصـل 3-4 سـاعت تكــرار مــيشــود)، بعنــوان ضدتــشنج 5-10 ميلــيگــرم (درصورت نياز هر 10-15 دقيقه تكرار مـي شـود ) بعنـوان تسكين بخش – خواب آور ابتـدا 10 ميلـي گـرم و سـپس 5-10 ميليگرم در فواصل 3 يا 4 ساعت در صور ت نياز و در برگرداندن ريتم طبيعي قلب، 5-15 ميليگرم 10-20 دقيقه قبل از عمل از راه وريدي تزريق ميشود. به عنـوان شل كننده عـضلاني نيـز ابتـدا 5-10 ميلـي گـرم تزريـق وريدي يا عضلاني ميشود كه در صورت نياز در فواصل 3 يا 4 ساعت تكرار ميشود.

كودكان:

بعنوان ضداضطراب، مقدارمصرف براي كودكان با سن بيش از 30 روز بطـور جداگانـه تعيـين مـي شـود . بعنوان ضدتشنج، در كودكـان بـا سـن بـيش از 30 روز و كمتر از 5 سال، (حداكثر تام 5 ميليگـرم ) از راه وريـدي 0/2-0/5 ميليگرم بطور آهسته تزريق ميشود. درصـورت نياز، اين مقدار هر 2-5 دقيقه تكرار ميشوددركودكان با سـن بـيش از 5 سـال، يـك ميلـي گـرم بـه آهستگي تزريق وريدي ميشود كه درصورت نياز هر 2-5 دقيقه تكرار ميشود (حداكثر تام 10 ميليگـرم ). بعنـوان شل كننده عضلاني، در كودكان باسـن بـيش از يـك مـاه وكمتر از 5 سال، 1-2 ميليگرم از راه وريدي به آهستگي تزريق ميشود. در كودكان باسـن بـيش از 5 سـال، 5- 10 ميليگرم به آهستگي تزريق وريدي ميگردد و درصـورت نياز هر 3-4 ساعت تكرار ميگردد.

ركتال

بزرگــسالان:

بعنــوان ضدتــشنج، 0/15-0/5 mg/kg تاحداكثر 20 ميليگرم براي هر نوبت مصرف ميشود.

كودكان:

بعنوان ضدتـشنج، 0/2-0/5 mg/kg مـصرف ميشود. 

اشكال دارويي :

Enema: 5 mg, 10 mg

Syrup: 2 mg/5 ml

Supposity: 5 mg, 10 mg

Tablet: 2 mg, 5 mg

Injection: 10 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد